is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geëxamineerde officieus als leeraars en negeert zelfs 't Nederl. Olymp. Comité deze geheele instelling, hoewel bedoeld sportlichaam toch op de hoogte daarvan behoorde te zijn en alweer protesteerde da Bond niet, hoewel hij tijdig van deze voor zijn prestige fnuikende handelingen onderricht was.

In Holland is hard noodig en wordt verlangd naar 'n Bond met goede reglementen en met 'n bestuur, dat eerbied wekt door zijn persoonlijkheden en optreden en eerbied toont voor den Bond en voor zijne instellingen. Moge de Nederlandsche Boksbond, op welken van toepassing is: „not measures, but men" zoo'n Bond worden en moge dit geschieden vóór de verwarring nóg grooter is.

De bokssport heeft 'n krachtig leven dat nog begint, maar ook 't sterkste kind lijdt onder slechte leiding. Dat zij, die den Bond redden kunnen, dit mogen inzien en niet tegenj werk opzien om de sport, die voor ons volk zoo noodig is, zuiver te houden.

Van 't wedstrijdreglement is niets te zeggen* daar niet te gissen is hoe 't worden zal. Voor; 't leeraarsexamen is 'n concept gereed, dat m.i< alleszins 'n verbeterende aanvulling is van de oorspronkelijke, ietwat vage artikelen. Het werd echter verworpen.1)

i) Twee leeraars zonder diploma, die dus óf weldra zelf 't examen zullen doen óf doorgaan deze instelling te negce-