is toegevoegd aan uw favorieten.

De muzikale reis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het toch maar een klein beetje. U kunt het trouwens steeds controleeren als u zich maar eens in het muziekleven mengt. U wéét het bovendien: was het niet een der vele redenen van uw onvoldaanheid ?

Maar ik wil- niet te veel kwaad spreken. Het is gemakkelijk genoeg, nu wij heden ten dage het echec van al deze dwalingen beleven.

„Musiciens," die kenden de muziek. Musiciens, dat waren die troubadour uit het jaar iooo of die Chineesche lettré uit een nog vroeger jaar. Zij waren allesbehalve „musici" voor onzen smaak, als zij in onzen tijd hadden geleefd. De troubadour zou beweerd hebben, dat hij niets anders van de muziek wist dan wat de vogel hem voorzong, of wat het ontwakend voorjaar in een menschenhart doet bewegen. Van gamma's wist bij niets, en hij zou nauwelijks een drieklank hebben kunnen vinden.

Hij gaf zijn melodieën dan ook zonder harmonisatie. Weet ge wel, dat onze eigen hooggeleerde musici tot nog voor kort deze melodieën foutief oordeelden, omdat zij niet op de harmonisatie pasten, welke als eenig juiste gesanctioneerd was: inplaats van de oude toonsystemen te laten gelden, veranderden zij die enkele noten door het bijvoegen van een kruis of moll. (Dit is nog maar een klein staaltje !) —En die Chineesche lettré 1 Hij zou met veel te veel wijsheid aankomen, waarbij gij ongeduldig gaat vragen: „Maar vertel me nu eens wat over muziek!" Waarna ik er niet voor in sta, dat hij u verbaasd zal aanzien, antwoordende dat hij juist aldoor over muziek heeft gesproken.

Zulke ervaringen zult gij dan opdoen. Deze menschen liggen ons te ver af, dank zij onze cultuur, die ons opvoedde. China b.v. zouden wij heel wat intenser moeten bestudeeren om een gesprek te begrijpen. De musicus is daar tegelijk

10