is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den grond op Java en Madoera, zamengesteld door den chef der afdeeling statistiek ter Algemeene Secretarie, 3 dln (I, 1876; II, 1880; III, 1896).

F. G. van Bloemen Waanders. Moet Nederlandsch Indië conservatief of liberaal geregeerd worden.? — Het grondbezit op Java ('s-Gravenhage, 1879),

F. G. van Bloemen Waanders. De overgang van communaal in individueel grondbezit op Java ('s-Gravenhage, 1879).

Dr. J. H. F. Sollewijn Gelpke. Naar aanleiding van Staatsblad 1878 No. 110, 3 dln I. Eene bijdrage tot de land- en volkenkunde van Java. II. De opbrengst en de verbouwingskosten van dróge gewassen. III. De opbrengst der erven en nevenbedrijven (Batavia, 1879—1880; herdruk, 1901).

Dr. J. H. F. Sollewijn Gelpke. De verdeeling der gemeente- of dessagronden op Java; Indische Gids, 1879, II.

H. C. Humme. Conversie in den vorm van het landbezit op Java;

Verhandelingen Indisch Genootschap, 2 November 1880.

I. A. Nederburgh. Het staatsdomein op Java (Leiden, 1882).

W. Ph. Scheuer. Het grondbezit in de Germaansche mark en de

Javaansche dessa (Rotterdam, 1885). Mr. de Gelder. [Over adatgrondenrecht en adaterfrecht (1886)] ;

Adatrechtbundel XIV, blz. 89—105. — Ontleend aan Mr. W.

de Gelder. Het strafrecht in Nederlandsch-Indië, 1886, dl II,

blz. 343—366.

J. Verwijk. De gagabouw vóór de afkondiging van de ontginningsordonnantie; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 1 (1888). — Uittreksels in Adatrechtbundel XVIII, blz. 34—36.

Mr. W. K. baron van Dedem. De agrarische kwestie op Java; Indische Gids, 12 (1890), II.

Mr. L. W. C. van den Berg. Het eigendomsrecht van den Staat op den grond op Java en Madoera; Bijdragen Koninklijk Instituut, 40 (1891).

C. H. F. Riesz. Mr. L. W. C. van den Berg en het grondrecht op Java en Madoera; Recht Nederlandsch-Indië, 57 (1891). .

M. P. Koorevaar. Een vastere vorm van grondbezit voor de Inlanders op Java, zonder conversie in erfelijk individueel bezit; Indische Gids, 13 (1891), Ih

Nota [En: Vervolg der Nota] over de ontginning van grond door Inlanders op Java en Madoera (Batavia, 1896, 1906, 2 dln).

J. J. Verwijk. Een bijdrage tot de kennis van het grondbezit op Java en Bawean; Tijdschrift Binnenlandsch Bestuur, 17 (1899).

Dr. M. E. van de Werk. Zur Geschichte des javanischen Grundbesitzes (Freiburg i. B., 1899).

Nota over de conversie van communaal in erfelijk individueel grondbezit op Java en Madoera (Batavia, 1902).

Nota [En: Vervolg der Nota] over het recht van den Staat op den grond op Java en Madoera (Batavia, 1902, 1906, 2 dln).