is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de tegenstelling van den onderwerps- en den voorwerpsvorm bij de voornaamwoorden van den eersten persoon, laten thans nog doorschemeren, dat het Engelsch gewijzigd Indogermaansch is: ƒ (onderwerp) „ik" me (voorwerp) „mij", we (onderwerp) „wij", os (voorwerp) „ons" herinneren vrij duidelijk aan Indogermaansche feiten, die bijvoorbeeld in het Sanskrit vertegenwoordigd zijn door aham „ik", mam „mij", vayam „wij", asman „ons". Maar overblijfsels van dezen aard zijn niet talrijk en hebben geen beteekenis voor het systeem van de taal.

Bij gevolg hebben de krachten, die de veranderingen teweeg gebracht hebben, een veel grooter aandeel in de wording van het hedendaagsch Engelsch gehad dan de gemeenschappelijke Indogermaansche taal. waarvan het, door het gemeenschappelijk Germaansch en het West-Germaansch heen, de voortzetting is.

De woordvoorraad krijgt aanwinsten en lijdt verhezen onafhankelijk van de veranderingen, die uitspraak en grammatica ondergaan. Hij is onderhevig aan de kuituurinvloeden, die op de bevolking inwerken. Een bevolking, die, zooals de Grieken van de Vide tot de IVde eeuw v. C., een machtige en oorspronkelijke kuituurontwikkeling gehad heeft, die aan het hoofd staat van de kuituur van haar tijd, zich van haar beteekenis bewust is, en terzelfder tijd haar volkomen staatkundige vrijheid geniet, ondeent bijna geen woorden aan een vreemde taal. Een bevolking integendeel, die onder vreemde overheersching staat en een vreemde kuituur aanvaardt, neemt uit de taal .van haar staatkundige en kultureele meesters het grootste deel van haar woordvoorraad over, zelfs wanneer zij haar eigen taal behoudt. Men „ondeent" woorden, zooals men gewoonlijk zegt. naar de mate waarin men vreemde invloeden ondergaat, invloeden uitgaande van overheerschers of van meerderen in kuituur. En hierdoor kan de woordvoorraad totaal veranderd worden.

Zoo heeft het Perzisch tot nu toe trouw de voornaamste karaktertrekken van de Perzische uitspraak en grammatica, zoo-