is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkbeeld te geven van de verscheidenheid van talen, die in Italië bestond vóór de christelijke jaartelling. Er waren bijvoorbeeld zeker Ligurische dialecten overgebleven in de streek van Genua; welnu, men heeft er geen enkelen tekst van bewaard. De Alpenbewoners hadden zonder twijfel ook afzonderlijke eigen dialecten.

De vestiging van Romeinsche kolonies, de toekenning van het burgerrecht aan alle Italianen, de aanleg van wegen, die alle streken van Italië in staat stelde makkelijk met Rome te verkeeren, hebben het middel aan de hand gedaan om de nadeelen van deze taaiverbrokkeling op te heffen door het Latijn van Rome over heel Italië te verspreiden. De plaatselijke Latijnsche tongvallen zijn opgegaan in het gemeenschappelijk Latijn. Gedurende den keizertijd heeft men opgehouden het Oskisch en het Umbrisch te spreken. Daar het gebruikt werd in een streek, waar de beschaving een aanmerkelijke hoogte bereikt had, namelijk in de Campagna, kon het Oskisch vrij lang stand houden: het Werd nog geregeld gesproken te Pompei ten tijde van de verwoesting van de stad; maar ten slotte is het ook verdwenen. Het aanzien van Rome, dat aan de taal van de stad den voorrang verleende boven alle andere dialecten van Italië, maakte het inderdaad mogelijk den last, dien het verkeer ondervond van de verscheidenheid van talen, te verhelpen.

Het schijnt Rome niet veel moeite gekost te hebben zijn taal te doen zegevieren. De eenmaal onderworpen bevolkingen namen het Latijn over. zooals zij de Romeinsche gewoonten overnamen, omdat zij er hun voordeel in zagen. Na den harden strijd in 't begin, waardoor de verbreiding van de Romeinsche kuituur mogelijk werd, is deze om zoo te zeggen van zelf tot stand gekomen. De plaatselijke dialecten hadden geen prestige, geen nut, en verdwenen.

Op de oude nationale kuituren oefende de Hellenistische, die Rome overgenomen, voortgezet en verbreid had, een ontzaglijken invloed uit; zij richtte zich tot de heele menschheid en was ter beschikking van ieder, die er zijn deel van wilde hebben. De