is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het Germaansch vereenvoudigde en neiging vertoonde te verdwijnen, en terwijl de Romaansche talen en het Engelsch er ongeveer niets, nauwelijks een tegenstelling tusschen enkel- en meervoud van behouden hebben, bezitten bijna alle Slavische talen nog steeds een verbuiging, die zelfs rijker is dan die van het Oud-Grieksch of van het Oud-Latijn. Terwijl in de Romaansche en Germaansche talen het werkwoord het abstracte begrip van tijd. dat op een van de eenvoudigste logische categorieën berust, op den voorgrond stelt, wordt het Slavische werkwoord beheerscht door een meer concreet en minder gemakkeÜjk te vatten begrip, namelijk den trap, dien de voltooiing van de handeling bereikt, heeft. De Slavische grammatica's zien er nog uit als Indogermaansche van het oude type.

De ontleeningen van het Slavisch aan het vocabulaire van de Westersche en Middellandsche zee-volken hebben eerst laat plaats gehad. De naam van den „wijn" bijvoorbeeld is reeds vóór de IXde eeuw binnengedrongen onder den vorm vino, evenzoo de naam voor „bad", namelijk banja f maar de gevallen van deze soort zijn zeldzaam. In de IXde eeuw was het Slavisch vocabulaire nog weinig Europeesch. Maar alhoewel het sedert dien geëuropeaniseerd is. staat het ver van de Romaansche en Germaansche vocabulaires.

Diegene onder de Slavische volken, die, zooals de Czechen en Polen, tot de Roomsche kerk behooren, hebben den Latijnschen invloed ondergaan, maar betrekkelijk laat en betrekkelijk oppervlakkig. De Oost-Slaven, de Russen. Boelgaren en zelfs de Serviërs, die tot de Oostersche kerk behooren, hebben den Griekschen en niet den Latijnschen invloed ondergaan en zij hebben hoegenaamd geen- deel aan de groote gemeenschappelijkheid van het West-Europeesche vocabulaire ; hun geleerde woordenschat wordt niet, zooals die van alle Romaansche en Germaansche volken beheerscht door het geschreven Latijn; bovendien zijn zij in aanraking geweest met het Oosten en hebben hiervan een menigte woorden overgenomen. Voor een Westerling is de Russische