is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar te nemen. Door oorsprong en geschiedenis uitgesloten van de groote Romaansche en Germaansche taalgemeenschap, hebben de Slavische talen zich bovendien van elkaar afgezonderd. Met de talen, die door minder talrijke bevolkingen, zooals het Litausch en het Lettisch, zooals het Magyaarsch en het Finsch, gesproken worden, vormen de Slavische talen de meest uiteenloopende elementen. Zij zijn het, die de vorming van een soort van linguistische eenheid, beantwoordend aan de Europeesche kuituureenheid, het meest in den weg staan.

Het feit alleen, dat zij die ze spreken tot de Oostersche kerk behooren en sedert de oudheid gescheiden leefden van de Westersche volken, maakt, dat een Romaansche taal als het Roemeensch slechts Grieksche en Slavische invloeden ondergaan heeft en dat zij in hooge mate is gaan verschillen van de andere NieuwLatijnsche idiomen.

Nog verder naar het oosten, in Azië, hebben groote volken met een roemrijk verleden het technisch gedeelte van de Europeesche kuituur reeds aanvaard of zijn op weg dat te doen. Maar Japanners, Chineezen, Arabieren staan nog oneindig veel verder af van de linguistische eenheid van West-Europa dan de Slaven. Voor al deze volken schijnt de moeilijkheid van de linguistische betrekkingen met Europa en Amerika, die al zoo ernstig is wanneer het de Slavisch sprekende volken geldt, heden ten dage onoverkomelijk.

HOOFDSTUK XXV.

KUNSTMATIGE WERELDTALEN.

Reeds lang geleden heeft men de moeilijkheden, die het verschil van talen en haar verscheidenheid voor de kuituur opleveren, getracht te ondervangen door middel van een kunstmatige taal, die alle menschen, onafhankelijk van hun moedertaal, zouden kunnen gebruiken.