is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inderdaad hebben menschen, die zaken willen doen met vreemdelingen, er belang bij, teneinde in het gevlei te komen, zich tot deze in hun eigen taal te richten. Maar er zijn ook vele koopheden, hotelhouders, voor wie het bezit van een makkelijke internationale taal, waardoor zij zich met vreemdelingen kunnen onderhouden, een voordeel zou zijn.

Ongetwijfeld zullen de burgers van landen, waar de groote kultuurtalen, zooals het Engelsch, het Spaansch, het Fransch, het Duitsch, in gebruik zijn, in 't eerst het gevoel hebben van een offer te brengen door het aanleeren van een kunstmatige taal. Maar de burgers van landen, waar minder verspreide talen gesproken worden, zijn talrijk genoeg om hun wil te doen gevoelen. Zelfs voor hen, die Engelsch spreken, zou het nut van een internationale taal spoedig blijken, als zij eenmaal gebruikt werd in de meeste landen, waar het Engelsch niet overheerschend is. Als dus in een aanzienlijk aantal groote of kleine staten het aanleeren van de internationale taal verplichtend is. zullen er in de andere genoeg menschen zijn, die ze uit vrije beweging leeren, om zelfs daar het nut van de internationale taal te doen gevoelen.

Men zal eerst vreezen, dat zij de talen, die reeds een internationale rol spelen, benadeelt, en zij zal ze inderdaad in zekere mate benadeelen. Maar ze zal ze ook dienen : menschen, die een taal van het „esperanto"- of ,.ido"-type bestudeerd hebben, zullen daarom nog geen Fransch, Spaansch, Italiaansch of Engelsch kennen; maar zij zullen in staat zijn die talen makkelijker te leeren ; want zij zullen een elementaire kennis verworven hebben, die hun den toegang tot de andere zal openen.

Een Chinees of een Japanner, die een internationale taal zou kennen, zooals het „esperanto", zou hierdoor den afstand, die zijn taal van al de Europeesche scheidt, reeds voor de helft afgelegd hebben. Het zou niet één van de minste verdiensten van de kunstmatige internationale taal zijn, als zij er toe bijdroeg om de betrekkingen tusschen bevolkingen, die een niet-Europeesche taal spreken, en al de andere te vergemakkelijken.

16