is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tusschen 13J en 14$ oz. gewicht is aan te raden: indien, lichter, dan eischt dit eer meer dan minder krachtsinspanning voor den gemiddelden slag. Meestal geven de cijfers op het racket gedrukt geenszins de ware zwaarte weer; nawegen iswenschelijk.

De gewichtsverdeeling van het racket is van het uiterste belang: de eisen van harde ground-strokes maakt, dat wij geen handle-zware racket voor Holland aanbevelen. Gewicht gelijkelijk verdeeld of anders een weinig in den top.

De omvang van den steel varieert voor een heeren-racket tusschen 13 en 14 c.M. Een grove maar niet onjuiste maatstaf is, dat hij het omvatten van den steel, de duim tot over het eerste lid van den tweeden vinger moet reiken. Verreweg de meest verbreide maat in internationaal tennis is inch.

De vorm van den steel zal afhangen van den greep welken men bezigt. Wie den Engelschen greep in het meerendeel zijner slagen bezigt, zal een racket met platten greep kiezen,, wie den Amerikaanschen aanwendt, eerder een meer vierkanten greep. In elk geval ai te raden is een handvat, datzoo weinig geprononceerde hoeken heeft of zoo rond is, dat men niet gedurende elk moment van den greep precies den. stand van het blad weet.

Een racketpers is geen luxe maar noodzaak.

Ballen. De beste bal voor gras is nog niet de beste voor* onze banen.

Bij ons komt de moeilijkheid er bij, dat de bal op harde banen slijt en gewicht verliest. Hierop hoort bij baanaanleg gelet te worden en dit is een reden, waarom gemalen baksteenbanen zooveel beter zijn dan asfalt- of cementbanen. Ook moet de baan niet afgeven, een bal die dezelfde kleur heeft als de baan, bemoeilijkt het spel zeer.

Wees onder het spel niet karig met nieuwe ballen; verleden jaar in Brussel de reden der oogenblikkelijke Hollandsche suprematie besprekend, was een ieder het er over eens,.