is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakt. Immers een van achter de baseline geslagen laag over het net scherende bal, zal geen goede lengte hebben en maakt het B. dientengevolge niet moeilijker, maar gemakkelijker.

Ook de snelheid moet niet te hoog opgevoerd worden, daar men aan het ditmaal wèl bestaande voordeel onevenredig groote risico's neemt door te trachten eene rustig achterin afwachtende tegenpartij van achter de baseline den bal buiten zijn bereik te jagen. Heeft men zich eenmaal een eind achter de baseline laten terugdrijven, dan is als regel tegenover eene ook achterin afwachtende tegenpartij een hoog het net passeerende, met beheerschte vaart geslagen bal het eenige goede antwoord.

Blijft de tegenpartij achterin en is een scherpe cross-courtslag uitgesloten, doordat men zelf op te grooten afstand van het net den bal moet nemen, dan is elke bal die in het net geslagen wordt een absolute tactische fout. Men nam dan bhjkbaar risico's zonder eenige kans op voordeel. In zoo'n geval zijn de eenig veroorloofbare fouten te lang of te scherp plaatsen; buiten de lijnen dus, maar nooit in het net.

Een der ijverigste leden van Leimonias is de Heer J. B. Kan. Het is opmerkelijk van hoeveel spelers hij wint, die men toch geneigd zou zijn sterker te schatten. De verklaring van dit feit is hoofdzakelijk te vinden in zijne stipte navolging van den regel hierboven vermeld.

Als tweede geval stelle men, dat de gegevens dezelfde blijven, maar dat B. zijnen slag naar het net opvolgde. De lob als antwoord zij nu exempli gratia uitgeschakeld. Speelt men den drive, dan wordt het in dit geval wèl rendeerend groote risico's te nemen door laag en hard spel.

Vooreerst zou de zekerder slag nu gemakkelijker door B. aan het net onhoudbaar afgestraft worden, voor wien in deze positie een hoog het net passeerende, met matige vaart van achter de baseline geslagen bal, de gemakkehjkst denkbare behoort te zijn, maar verder geeft de netspeler, veel meer dan