is toegevoegd aan uw favorieten.

Justijn de Martelaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toebrengen de uitspraken van onzen Heiland toepasselijk willen maken. Indien hun het vermogen ten deel gevallen was om sommigen aan de gehenna over te leveren, dan zou door hen wellicht de geheele wereld verslonden zijn. Evenwel, voor zoover het aan hen staat veroordeelen zij, en openen zij de vuurovens. Daarom, laten wij niet zoodanige (heden) zijn. En daarenboven geef ik uheden in overweging te zien op wat men in oogenschouw moet nemen, en den naaste op te leiden gelijk dient, ingeval hij iemand is die eerst dikwijls zich bekommert om wat verdacht schijnt, of hij niet soms een valsche meening zal koesteren, en als hij (ten onrechte) mocht meenen van goede gezindheid te zijn, hem dan te vermanen, totdat hij öf zal overreed zijn door de raadgevingen, öf zelf zich tot een verworpeling1) zal maken2).

3. Doch groote kalmte kan het ons verschaffen niet al te zeer te hechten aan het genot van eerste-prijs-winners te zijn, en niet bedroefd te worden als sommige (anderen) zoodanige (heden) mochten, willen wezen, maar uit den weg te gaan voor degenen die zichzelven de (dingen) waardig keuren, waartoe de Heiland de geloovigen niet geroepen heeft.

Voorts moet men tegenover wie geschreeuwd heeft het zwijgen bewaren, en hem die waant iemand te boven te zijn belachen, opdat men niet, door nutteloozen ijdelen waan gedreven, vanwege de aanwezigen en wie toehoorders zijn door de weerleggingen der redeneeringen op gehjke wijze ook zelf de opstandigheid versterke. Hij namelijk, die in het gesprek voortreffehjk voor den dag gekomen is, redeneere aldus : „Hij heeft onrecht gedaan en ik heb niet willen of niet durven tegenspreken, maar vanwege het goede geweten moge opgewektheid en bevrediging mijn deel zijn." Ook verstoute hij die onrecht gedaan heeft zich niet den broeder aan te spreken *). En wie vermaant toorne niet, maar zelf trooste hij den bevriende. Immers, het is betamehjk dat de twee

») xatlufogov. ») Duistere constructie. ,AV*1