is toegevoegd aan uw favorieten.

Justijn de Martelaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laat ons vóór alle (dingen) bedenken dat ook ziekte is weggelegd voor onze vleeschjes, en schande, en gebrek ; en Hij die ons zal begenadigen2) is nabij. Daarom dient men ook vóórbedacht te zijn op wat (ons) zal ten deel vallen, opdat niet het ten deel vallende verbazing en ontzetting bare in onze harten. Immers, zulk een (voorbereide) zal tot het hjden dat hem ten deel gevaUen is zeggen: „Ik wist dat gij op het punt waart van te komen, ik heb niet gefaald in mijne verwachting, ik heb van uwe nadering te voren geweten !'* En als hij zulk een (voorbereide) is, dan zal hij (pal) staan en niet vallen. Bij het plotselinge in verwarring te geraken daarentegen, of luide te roepen, zelfs dikwijls te jammeren, is (het bewijs) van een hoogst deerniswaardige gezindheid.

19. Men moet dus slechts (zijn aandacht) wijden aan de deugd, en afgaan op wie de haar betreffende (zaken) uiteen zetten. Degenen evenwel, bij wie de practijk van het gesprokene niet aanwezig is, hun. mogen wij vaarwel toeroepen wegens de bedriegelijkheid en (dan) opzoeken wie met ons willen ten strijde trekken. Immers, iemand die er op uit is om te zeggen: „Tk ben niet een heerscher, noch een rechter", en geen enkel goed (werk) doet, is heimehjk een dienaar van de zonde, en een die ontloopt wie hun best doen om den (goeden) weg te betreden. Zahg derhalve de reine van hart, Want door hem slechts is het mogehjk dat de Godheid gezien wordt3). Van nijd voorts en laster moet de geloovige zich vef verwijderd houden. Daarentegen moeten wij dagehjks bidden om zoowel rijken in het spreken als vermogenden in de praktijk te worden bevonden. Want wij zijn elkanders ■ leden *). Laat ons daarom mede hjden met den hjder, en ons verblijden met wie verheerhjkt wordt 5), terwijl wij ons in acht nemen voor wie niet verwant zijn aan de wetgeving van Christus.

l) Verg. 2 Cor. 7:10. . ') xccgtat^,. ») Verg. Matth. 5:8.

5) Verg. 1 Cor. 12:26. ' i Justinus III.

') Ephes. 4:25.

10