is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Maria vrg' pleitte van schuld, daar hij aantoonde dat deze (laatste) dezelfde maagd was die door Jesaja1) bij voorbaat werd aangekondigd, (de maagd) die Immanuel zou ter wereld brengen. Dientengevolge nam Jozef, overtuigd, ook zonder aarzeling Maria tot zich 2) en betoonde hg in geheel de verdere opvoeding van den Christus blgmoedig gehoorzaamheid, zoodat hg zelfs het vertrek naar Aegypte en den terugtocht van daar ondernam, alsmede de verhuizing naar Nazareth»). Ten slotte hebben wie onbekend waren met de Schrift en met de belofte Gods en de heilsregeling van den Christus hem den vader van den knaap genoemd.

Om dezelfde reden heeft ook de Heer te Kapernaüm in eigen persoon de prophetieën van Jesaja voorgelezen: „De geest des Heeren is op mij, weshalve hij mij gezalfd heeft. Hg' heeft mg gezonden om aan de armen een blijde boodschap te verkondigen, om te genezen de verbrgzelden van harte, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor de blinden het gezicht" 4). En om te doen uitkomen dat hijzelf door de prophetie van Jesaja bij voorbaat aangekondigd was, zeide hij tot hen: „Heden is deze voorspelling voor uwe ooren in yervulling gegaan" 5).

2 »>, Daarom heeft ook Philippus, toen hij den eunuch van de koningin der Aethiopiërs had aangetroffen, terwgl deze las wat geschreven staat: „Als een lam dat ter slachtbank gevoerd wordt, als een schaap dat voor zijne scheerders stom is, zoo deed hij zijnen mond niet open. In zijne vernedering is zgn oordeel weggenomen" «), en al wat de propheet verder betreffende zijn lijden en zijne komst in het vleesch en de wijze waarop hij gesmaad werd door wie in hem geloofden doorloopen heeft, hem gemakkelgk overreed van hem te gelooven dat (de bedoelde) Christus Jezus was, die gekruisigd werd onder Pontius Pilatus en geleden heeft al wat de propheet voorzegd had, en

■) Jes 7:14. *) Matth. 1:24.

<) Verg. Luc. 4:18,19.

•) Verg. Jes. 53:7, 8; Hand. 8:27 vgg.

3) Matth. 2:14, 21, 23.

') VS. 21.