is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlekkeloos op zich; (de Kerk) die vaak verzwakt wordt en terstond hare ledematen weer doet aanwassen en ongeschonden wordt, gelijk ook haar zinnebeeld, het standbeeld van zout dier huisvrouw van Lot1); (de Kerk, welker leden) evenals de oude propheten vervolging verduren, geluk de Heer zegt: „Zoo hebben zij ook de propheten die voor u waren vervolgd" *), naardien zg wel-is-waar van nieuws, maar toch terwijl dezelfde Geest op haar rust s), vervolging te verduren heeft van degenen die het Woord van God niet aannemen. 10. Met al het overige, dat zij voorzegd hebben, hebben de propheten ook dit voorzegd, dat allen op wie de Geest Gods zal rusten, en die aan het woord des Vaders gehoor gegeven en naar vermogen hem gediend zullen hebben, vervolging zullen lijden en gesteenigd en gedood worden. In zich zeiven namelijk hebben de propheten dit alles bij voorbaat afgebeeld, uit liefde tot God en ter wille van zgn Woord.

(65, i). Immers, daar zij ook zeiven ledematen van Christus waren, heeft ieder hunner, al naar gelang van het lid dat hij was, dienovereenkomstig ook een voorzegging kenbaar gemaakt, zoodat zij allen, nevens velen, een enkele bij voorbaat hebben afgebeeld. Want evenals door middel van onze ledematen wel-is-waar de werkzaamheid van ons geheele lichaam aan den dag komt, doch de gedaante van den ganschen mensch niet door middel van een enk el lid ten toon gesteld wordt, maar van allen, zoo hebben de propheten wel allen een enkelen bij voorbaat afgebeeld. Elk hunner vulde naar gelang van het lid dat hij was de heilsregeling aan en formeerde bij voorbaat de werkzaamheid van den Christus die aan dat lid beantwoordde.

11. Sommigen namelijk, die hem in heerlijkheid zagen, aanschouwden znn heerlijk verkeer ter rechterhand bij den Vader *). Anderen (zagen hem) als den Zoon des menschen komende op de wolken s); en door van hem te zeggen : „Zij zullen zien op wien zij doorstoken hebben" *) duidden zg zgne komst aan. Daarover

') Zie 31, 3. t) Matth. 5:12.

4) Ps. 110:1; Jes. 6:1; Joh. 12:41. *) Zach. 12:10.

*) 1 Petr. 4:14. •) Dan. 7:18.