is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze den Heer overkomen was. Alle propheten toch hebben hetzelfde gepropheteerd, maar het is nooit aan iemand van de ouden overkomen. Want ingeval die (dingen) aan iemand uit de ouden overkomen waren, zouden natuurlijk de (propheten) die later bestonden niet gepropheteerd hebben dat dit een en ander in de jongste tijden aanwezig zou znn. Tot nu toe was er nog niemand, noch der vaderen, noch der propheten, noch der oude koningen, ten aanzien van wien in eigenlijken en bijzonderen zin iets van deze (dingen) geschied is. Wel namelijk hebben alle (propheten) de lijdensgeschiedenissen van den Christus gepropheteerd, maar zeiven waren zij er verre van verwijderd de (dingen) op dezelfde wijze te ondergaan als zij voorspeld werden. Ook hebben de bijzonderheden *) van het lijden des Heeren, die voorzegd zijn, bij niemand anders plaats gehad. Immers noch is na den dood van' een der ouden midden op den dag de zon ondergegaan, noch is hét voorhangsel des tempels gescheurd, noch de aarde bewogen, noch znn de rotsen gescheurd, noch de dooden opgestaan, noch is iemand hunner ten derden dage verrezen, noch opgenomen in den hemel, noch znn toen hn opgenomen werd de hemelen geopend, noch hebben de volken in den naam van iemand anders geloofd, noch heeft iemand van hen na gestorven en opgestaan te znn een nieuw Verbond van vrqheid geopend. De propheten hebben dus niet over iemand anders gesproken, maar over den Heer, in wien al de voorspelde kenteekenen samentreffen. |È

4 (3). Mocht intusschen iemand als pleitbezorger voor de Joden optreden en beweren, dat de oprichting van den tempel, die onder Zorobabel heeft plaats gehad, nadat de (Joden) naar Babyion verhuisd waren, en na het vertrek des volks (van daar), dat zeventig jaren later plaats had, dat die het Nieuwe verbond was, dan moge hij weten dat toenmaals wel de steenen tempel herbouwd is — immers nog steeds werd de wet bewaard die op steenen tafelen gegraveerd») was —, maar een nieuw Verbond werd geenszins gegeven; doch tot aan de komst van den Heer maakten de (Joden)

') argumenta.

") facta.