is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of wie anders is zgn raadsman geweest ? *) En andermaal, wg hadden op geen andere wijze kunnen leeren, zoo wij onzen Leermeester niet konden ziep, noch door ons gehoor zgne stem opvangen, opdat wg door navolgers van zijne werken te worden en betrachters van zgne woorden gemeenschap met Hem mochten hebben. Na van den'Volmaakte en van hem die vóór elke schepping bestond wasdom verkregen te hebben, hebben wg, die (als het ware) nu pas ontstaan zgn, uit den eenigen allerbesten en goeden, en uit hem die de beschikking heeft over de onverderfelgkheid, geschapen (als wg.zgn) tot de gelijkenis aan hem, voorbestemd wel-is-waar om te zgn toen wg nog niet bestonden, overeenkomstig de vóórwetenschap des Vaders, intusschen ontstaan als beginsel der schepping *), (hebben wg, zeg ik, die gemeenschap met Hem) verkregen in van tevoren bekende tijden krachtens dienstbetoon van het Woord, (den Christus), die in alle (opzichten) volmaakt is, in zoover hg, als Woord almachtig en als mensch waarachtig, op redelgke wgze ons heeft losgekocht met zgn bloed en zich zeiven heeft gegeven als losprgs voor degenen die in ballingschap zgn weggevoerd»). Ook heeft, naardien de Afvalligheid ten onrechte heerschappij over ons voerde, en aangezien wg natuur van den almachtigen God dienden te zgn, het in alle opzichten vermogende Woord Gods door ons tot zijne eigene discipelen te maken ons vervreemd van «) (onze oorspronkelgke) natuur. Voorts heeft hg, die in zgne rechtvaardigheid niet te kort schoot, zich bülgkerwgze ook tegen de Afvalligheid zelve gekeerd, door de (wezens) die de zgne waien van haar los te koopen; niet met geweld, zooals zg in den beginne (met geweld) over ons heerschte, maar krachtens overreding6), gelgk het voegzaam was dat God door te overreden en niet door geweld aan te wenden de (wezens) aannam die hg verkoos, opdat noch wat rechtvaardig is gekreukt zou worden, noch het aloud boetseersel Gods verloren gaan.

(2). Daar dus de Heer ons loskoopt met zgn bloed, en zijne ziel

>) Verg Rom. 11:8*. 35; Jes. 40:13. s) Hoogst duistere constructie. •) suadelam.

t) Verg. Jac. 1:18. *) contra.