is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardigen voorspelden, die aan het einde zal plaats hebben; geheel dat beeld toch was een afbeelding bn voorbaat der komst van dezen (Antichrist), die besluit dat hnzelf volstrekt alléén door alle menschen zal aanbeden worden. Mitsdien duiden zeshonderd jaren van Noach, onder wien de zontvloed wegens de afvalligheid plaats had, en het aantal ellen van het beeld, terwille waarvan de rechtvaardigen in den vuur-oven gezonden werden, het getal aan van den naam desgenen, in wien wordt samengevat geheel de afvalligheid van zesduizend jaren, zoowel de ongerechtigheid, als de boosheid en de valsche prophetie en het bedrog, vanwege welk een en ander tevens de zontvloed des vuurs over (de aarde) zal komen

30, 1 (so, i). Als het met dit een en ander dan zoo gesteld is, en in alle oude en best gekeurde en bejaarde geschriften dit getal (te lezen) staat, en degenen die Johannes van aangezicht tot aangezicht gezien hebben er getuigenis aan geven, en de rede ons leert, dat het getal van den naam van het beest naar de rekenwnze der Grieken door middel van de letters die er in voorkomen *) zeshonderd-en-zestig-en-zes zal bevatten — dat -wil zeggen : tientallen evenveel als honderdtallen 8) en honderdtallen evenveel als eenheden *); een getal immers, dat, geteld bij zessen 5), gelnkeüjk in acht genomen, de samenvattingen doet uitkomen van al zijne afvalligheid die (er was) in den beginne, en in de tijdén van het mid-, den, en er wezen zal aan het einde —, weet ik niet hoe sommigen •) hebben kunnen dwalen door een onzinnigheid na te jagen 7), en het middenste getal te verijdelen en er vijftig nummers af te trekken, daar zij willen dat er in plaats van zes tientallen (slechts) één is. Ik ben daarentegen van oordeel dat het een zonde van de (af)schrijvers geweest is, geüjk (wel eens) pleegt voor te komen, daar de Grieksche letter, die het getal zestig aanduidt, Uchtelijk tot de Grieksche letter jota wordt uitgebreid 8). Daarna hebben

') Deze % ten deele in het Gr. bg Joh. Daraasc. Par.

*) Tot hiertoe deze $ in 't Gr. bij Eus. H. E. V 8, 5.

') hecatontasin. «) monasin. 5) digitus sex. «) wie?

1 idiotismum sequentes. Een particuliere liefhebberij te volgen?

•) S tot BI. Harvey speurt hier een glosse. Slechte constructie.