is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijde boodschap te brengen van de opening der erfenis, nadat hij gedankt had met de kelk in de hand, daaruit gedronken en hem aan de discipelen gegeven had, tot hen gezegd: „Drinkt allen daaruit; dit is mijn bloed des Nieuwen verbonds, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht1) dezes wijnstoks, tot op dien dag dat ik hem nieuw met u drinken zal in het koninkrgk mijns Vaders" *). Natuurlijk zal hij de erfenis der aarde vernieuwen en zal hij het geheimenis van de heerlijkheid der kinderen (Gods) herstellen, gelijk David zegt: „die het gelaat des aardrijke vernieuwd heeft" *). Hg beloofde met zijne discipelen van de vrttcht des wijnstoks te drinken, en deed daardoor beide (dingen) uitkomen, zoowel het erfelijk bezit der aarde, waarop de nieuwe vrucht des wijnstoks gedronken wordt, als de vleeschelijke opstanding zijner discipelen. Het nieuwe vleesch namelijk, dat opstaat, is hetzelfde als dat, hetwelk ook den nieuwen beker in ontvangst neemt. Voorts kan men zich niet voorstellen dat de (Heer), omhoog in een bovenhemelsch oord geplaatst, met de zijnen de vrucht des wijnstoks drinkt, noch zgn omgekeerd zonder vleesch wie dien (beker) drinken. Immers het is aan het vleesch, en niet aan den geest, eigen dat een dronk uit den wijnstok genomen wordt.

2 O). Daarom zeide de Heer ook: „Wanneer gij een Iniddagof avond-maal aanricht, noodig geen rijken, noch vrienden, noch buren, noch verwanten, opdat ook zij u niet misschien terug vragen en u vergelding geschiede, maar noodig kreupelen, blinden, bedelaars, en gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben om u te vergelden ; want het zal u vergolden worden bg de opstanding der rechtvaardigen" *). En een ander maal zegt hij : „Al wie verlaten heeft akkers, of huizen, of ouders, of broeders, óf kinderen, om mijnentwil, zal honderdvoud ontvangen in deze wereld *), en in de toekomstige het eeuwige leven beërven" *). Welke namelijk zgn in de tegenwoordige wereld de honderdvoudige, zoowel mid-

') generatione.

') Verg. Ps. 104:30.

°) saeculo.

') Matth. 27:27-29. 4) Luc. 14: 12, 13.

•) Verg. Matth. 19:29; Lue. 18 : 29, 30.