is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een, hoe mj de (dingen) gezien heeft die behooren tot de algemeene wederopstanding en het gericht, waarbij hij spreekt van grootere en kleinere dooden1). „De zee," zegt hn, „gaf de dooden die zij in zich had, en de dood en de onderwereld gaven de dooden die zg in zich hadden, en er werden boeken geopend. Maar ook het boek des levens," zegt hg, „werd geopend. En de dooden werden uit hetgeen in de boeken geschreven was geoordeeld naar hunne werken. En de dood en de onderwereld werden in den vuurpoel geworpen, tot een tweeden dood" 8). Dit nu is wat Gehenna heet, wat de Heer eeuwig vuur genoemd heeft 8). „En werd," heet het „iemand niet bevonden in het boek des levens geschreven te zgn, die werd in den vuurpoel geworpen" *). En na dit een en ander zegt (Johannes): „En ik zag een nieuwen hemel en eene nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de aarde waren voorbijgegaan, ook de zee was er niet meer. En de heilige stad, het nieuwe Jerusalem, zag ik uit den hemel nederdalen, toebereid als eene bruid die voor haren man versierd is. En ik hoorde, zegt hij, „uit den troon eene luide stem, die zeide: Zie, de tabernakel Gods is bij de menschen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zgn als hun God. En hij zal alle tranen van hunne oogen afwisschen, en de dood zal er niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch moeite zal er meer zijn; want de eerste (dingen) zijn voorbijgegaan" s). Ook Jesaja voorts zegt ditzelfde : „Want er zal een nieuwe hemel zgn en een nieuwe aarde, en zij zullen aan het vroegere niet meer gedachtig zgn, noch zal het in hun hart opkomen, en zij zullen bhjdschap en verrukking in haar vinden" *). Dit weer is wat door den apostel gezegd werd: „Want de gedaante dezer wereld gaat voorbg" '). Desgelijks zegt echter ook de Heer: „De aarde en de hemel zal voorbijgaan" 8). Als deze aldus voorbijgaan, zegt Johannes, de discipel des Heeren, dat een nieuw, hooger Jerusalem op de aarde neerdaalt, versierd gelijk eene bruid voor haren man, en dat dit de tabernakel Gods is, waarin God met de menschen zal

>) vs. 12a. 2) Verg. Openb. 20:12—14. ») Matth. 25:41.

*) Openb. 20:15 ») Openb. 21:1-4. •) Verg. Jes. 65:17, 18. ') 1) Cor. 7:31. 8) Matth. 24:85 en par.