is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT HET NIEUWE TESTAMENT.

Matthaeüs.

3:5 Aw. 93

3:10 Fr. 28

15:17 Fr. 14

20:18-21

Fr. 32 (Arm.) 22 : 32 Aw. 8

Marcus. 12:30 en par. Aw. 87

Lucas.

13:19 Fr. 29

18:27 Aw. 97

Johannes.

1:1-3 Aw. 43

1:14 Aw. 94

3:5 Fr. 83

Romeinen.

2 :4—6 Aw. 8

10:8 Fr. 35

12:1 Fr. 36

13:10 Aw. 87

1 Corinthen. 7:7 Fr. 35

10:4 Aw. 46 I

Galaten.

4:6 Aw. 5

Ephesen.

4:6 Aw. 5

Colossensen.

2:16 Fr. 37

Hebraeën.

13:15 Fr. 36

Openbaring.

5:8 Fr. 36

UIT DE CLASSIEKEN.

J o s. Ant. II 5 Fr. 31