is toegevoegd aan uw favorieten.

Wildvogel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luisteren, te dwingen tot uitspreken van wat zij liefst in haar hart verborgen hield.

»m Niet hij, maar de Meester, dien hij dient, antwoordde zij op zachten toon.

-—• Het geloof houdt den dood niet tegen, hield de dokter vol, terwijl hij de asch van zijn sigaar blies en Agnes met half gesloten oogen lachend aankeek.

—• De prikkel des doods is gebroken en er is een eeuwig leven, antwoordde Agnes.

Zij sprak met moeite; het was zichtbaar, dat een inwendige macht haar dwong tot deze belijdenis, zoodat haar woorden een bijzondere kracht kregen. Allen luisterden, en niemand kon aanstoot aan haar nemen, zoo ootmoedig als zij daar stond en haar geloof enkel uitsprak in gedwongen antwoorden op zijn vragen.

De dokter keek haar eenige oogenblikken nadenkend aan; dan streek hij de asch van zijn sigaar en keek naar het vallen.

— Ieder moet zelf weten, of hij gelooven en hopen wil, zei hij ernstiger dan te voren, maar te willen beweren, dat men weet, hoe het aan de andere zijde van den dood is, dat vind ik toch wel vermetel.

.— Is dat vermetel, wanneer men zegt te weten, wat God zelf gezegd heeft? vroeg Agnes.

De dokter keek haar aan en trok vragend de wenkbrauwen naar boven. Agnes beantwoordde de zwijgende vraag met een Bijbeltekst.