is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen Meester Cornelis en Bekasi, doch ten onrechte, zooals uit de stukken kan worden bewezen: zij stamt af van een Bantamsch Hoofd, dat door de Compagnie te Djatinagara is geplaatst.

§ 6i. Thans bleven nog slechts twee spelers aan de groene tafel, Bantam en de Compagnie, maar de animo was aan weerskanten uiterst gering. De factorij te Bantam had de troeven weggemoffeld 1) en zoo speelde men maar voort, totdat Coen zou komen met nieuwe kaarten. Van oorlog was geen kwestie en de schrik was er bij de Hollanders zoodanig uit, dat zij 24 Februari eene trouwpartij organiseerden en zich drie dagen later tot een kloek besluit vermanden om de door niemand meer bedreigde veste tot den laatsten droppel bloed

1). Den 23 Febr. 1619 schrijft Ranamanggala woordelijk aan de onzen te Jacatra (Valentijn IV, I, 450): „want ik airede den Koning van Jakatra myn maagschap verworpen, en my vyand van de Engelzen gemaakt heb, en dit al, om uwent wil"; hij eischt óf dat de onzen Jacatra verlaten öf dat ,,de bolwerken afgebroken en het grof geschut met de steenstukken hier gebragt zullen werden"; willen de onzen noch het een noch het ander, dan „bemerk ik zekerlyk, dat gy u eigen zeiven zoekt te bedriegen en my te verraden". Deze brief wordt overgebracht door Van Uffelen en Dirk Jemming, en dezen waren zoo overtuigd dat het onrecht aan hunne zijde was, dat zij niet naar Bantam terugdorsten, ofschoon Van Uffelen daar als President fungeerde en voor allerlei belangen te waken had. Sedert zijne komst te Jacatra verandert de houding der onzen. De teerling was geworpen.

De carrière van dezen Abraham van Uffelen toont voldoende, hoe buitengewoon Coen met hem ingenomen was.

Hij was te Bantam uit Holland aangeland als Onderkoopman 8 Jan. 1618; sedert den 4 April van dat jaar, toen de President vertrok, trad Van Uffelen als zoodanig op; wordt 23 Nov. 1619 tot Opperkoopman bevorderd zonder verband en met overspringing van den koopmansrang; 24 Juni 1620 President van Schepenen; sedert 28 Aug. 1620 neemt hij deel aan de vergaderingen van Q.-G. en Raden; 4 Jan. 1621 in Rade geassumeerd; 3 Aug. 1621 Raad Extraordinair; 13 Aug. 1621 herbenoemd als President van Schepenen; 16 Oct. 1621 Raad Ordinair van Indië en Directeur van Cormandel. Dat alles dus in minder dan vier jaar na zijne aankomst!

Oud Batavia 3