is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdienstelijk inwoner van Batavia als vroeger Bencon, rusteloos werkzaam maar volstrekt niet altijd gelukkig in zijne ondernemingen. Bij zijn dood liet hij een zeer bezwaarden boedel na, bestaande uit een grooten ommeslag van huizen, tuinen, steenbakkerijen, arakbranderijen en uitstaande gelden. Voor de Compagnie had hij vroeger eens eene zending naar Martapoera verricht, gelijk ook voor hare onderhandelingen met Bantam telkens weer Chineezen werden gebruikt. Tijdens Van der Lijn, die geen vriend van Bingam was, zien wij een anderen Chinees, Conjock, voor een spotprijs een buitensporig octrooi erlangen voor den aanmaak, verkoop en

§229. uitvoer van zout. Na Bingam's overlijden werd alweder een gewezen schipper, Gaan Si Kwa, gewoonlijk Siqua genoemd, in 1663 tot Kapitein aangesteld op voorwaarde dat hij Bingam's schuld aan de Compagnie zou overnemen. Niet alleen had Siqua's installatie met een buitengewoon praalvertoon plaats, maar, wat wel het eigenaardigst is, na zijn overlijden in 1666 werd geen opvolger benoemd, doch bleef zijne weduwe, ofschoon een kinderloos bijwijf van Balische geboorte en aldus uit een Chineesch oogpunt een volkomen minwaardig schepsel, de functies van Kapitein-Chinees waarnemen tot na het overlijden van den G.-G. Maetsuijker in 1678, een flink wijf, dat groote zaken dreef maar lezen noch schrijven had geleerd. In de Bank van Schepenen zat zij natuurlijk niet; Siqua is de laatste Chinees geweest die deze onderscheiding genoot. Een eigenlijk Chineesch kwartier bestond er nog niet (§ 914). Zoo woonde Bencon's weduwe op de Tijgersgracht, Bingam in de Heerenstraat, Siqua in de westerstad. Omtrent hunne scholen zegt de Kerkeraad in 1652 dat deze „in getal seer veel zijn ende in welcke seer stricte ordre tot onderwijsinghe der jeught en inscherpinghe der afgoderie gehouden wort."

§230. Vooral in zake landbouw en boschontginning maakten de Chineezen zich verdienstelijk.

Heden ten dage is het moeielijk, zich nog voor den geest te brengen, dat het oude Batavia overal door zware wouden