is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Statuten zal overgaan — en nog heden zullen rechtsgeleerden in Zuid-Afrika en op Ceilon redetwisten over de bedoeling dier wetsbepaling en haar toetsen aan gezaghebbende werken over Oud-Hollandsch recht, welke te dien behoeve in het Engelsch vertaald zijn en nog vertaald worden.

§ 298. Waar zij ook zaten in het Oosten, de handelende, cijferende, varende en trekkende, drinkende, musiceerende en vechtende Hollanders, aller oor was steeds gespitst naar hetgeen in deze Raadzaal werd beslist. Met ontzag, met wanhoop, met vrees en beving, met blijde verwachtingen zijn talloos velen dat bordes, dat „stoepje", opgegaan om door die Gebedzaal en die galerij de deur te bereiken, waarachter over hun lot zou worden beschikt, soms de gevangenis of ballingschap, soms eene toekomst schitterend van aanzien, rijkdom en grootheid. Soenan Mas, de overwonnen Vorst van Mataram, afstammeling des belegeraars van het jonge Batavia, heeft daar moeten hooren dat gedane beloften niet gehouden zouden worden en Ceilon zijne bestemming was; Radja Palaka is uit die zaal gekomen met de verzekering van 's Compagnies hulp om zijn verloren rijk te heroveren; Valentijn is er komen smeeken om toch in vredesnaam te mogen repatrieeren „in sijn fatsoen" als Predikant en niet roemloos en rangloos als „onnut subject" zeven maanden lang aan de kajuitstafel zijne dreunende stem en air van gewicht te moeten intoomen om geene schampere opmerkingen uit te lokken; Cook, de ontdekkingsreiziger, is met zijn door notaris Blomhert opgesteld rekestje in de hand 1) dat stoepje opgestapt om vergunning te vragen tot het kalefateren van zijn schip; met een gebroken hart is onze Roggeveen na zijne ontdekking der SamoaEilanden het stoepje afgestrompeld, toen hem in die Raadzaal zijne schepen waren ontstolen

§299. De hoogste plechtigheid wellicht, die de portretten aan den wand der Raadzaal ooit hebben aanschouwd, was op 20 December 1669, toen de door Speelman onderworpen „Coningen, Princen en grooten van Macasser" met een langen sleep van t). Zie onze photo's J 27 en J 22.