is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoorlijken watertoevoer en afvloeiing zouden verzekeren. De werking van ebbe en vloed kon pas minder voelbaar worden, nadat het gansche terrein en ook de rivierbodem gaandeweg hooger waren komen te liggen tengevolge van de geleidelijke rijzing van Java's noordkust (§ 3), maar de gevolgen nu eens van bandjir, dan weder van verslibbing hadden met menschelijke middelen, zou men zoo zeggen, wel kunnen worden afgewend. Daarin is men echter nooit geslaagd. Bij bandjir liep de stad geregeld onder, maar een gedeelte van het jaar lagen de grachten droog. In den allerjongsten tijd is een groot bandjirkanaal aangelegd, dat het overtollige water om de stad heen leidt en ons vrijwaart voor de kans om andermaal eene straat over te zwemmen, maar dat de nog resteerende grachten, Rijswijk, Molenvliet, Goenoengsari thans zullen vermodderen, is niet onwaarschijnlijk, aangezien de kali zelfs in den regentijd bijna stilstaat. Misschien zal men eindigen met het dempen dezer laatste grachten, welke onze stad zulk een eigenaardig karakter verleenen.

§475. De Compagnie heeft tegen bandjir niet veel anders gedaan, dan dat zij de wester en de ooster stadsbuitengracht heeft doorgetrokken tot de zee als Galgerivier (Moewara Pegantoengan) of Kali Baroe en Moewara Embrat (Heemradenmonding, aldus geno,emd omdat dit kanaal langs den Heemradentuin beoosten het Kasteel liep). Eerstgenoemde doorgraving dateert al van 1680 (§ 456), maar schijnt later herhaaldelijk te zijn toegestopt, uit vrees dat daarlangs zou worden gesmokkeld. Het fortje Dieren 1) aan den oostoever der monding moest daartegen waken. De Moewara Embrat dateert van 1744. Eene Mardijkerwacht aan den Barendsof Botteliersweg hield hier het oog op sluikerij.

Tegen de verlanding en vervuiling der rivier en der grachten zijn vele maatregelen genomen, die nooit doel hebben getroffen. Men heeft ze uitgemodderd; men heeft getracht

1). Naar den naam te oordeelen zal Dieren wel uit denzelfden tijd zijn als het Loo, d.i. van 1744. Het werd afgebroken in 1808.