is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stichting van den G.-G. van Imhoff. Anno 1832 werd door de bemoeiing van den zendeling W. H. Medhurst het Parapatangesticht opgericht uit particuliere giften. Dit stond op het erf der Engelsche kerk en was zoozeer onder Engelschen invloed, dat de kinderen les kregen in het Engelsch en bij feestelijke gelegenheden Engelsche liederen zongen. Het is in 1846 naar Rijswijk verhuisd 1). In 1854 verrees door toedoen van E. Francis het Djatigesticht, dat in 1864 naar Kramat verhuisde 2). Beide waren bestemd voor verlaten en behoeftige kinderen van Europeesche afkomst, het eerste meer bizonder voor weezen uit een wettig huwelijk. Ziet men thans die kinderen en herdenkt men daarbij Aaltje Breving, dan voelt men dat de Christelijke zin van tegenwoordig iets anders is dan die van voorheen.

5 593. Van den Christelijken zin onzer vaderen getuigt ook het Binnenhospitaal, dat onze belangstelling verdient, eerstens omdat een gedeelte daarvan, en wel het oudste gedeelte, nog heden bestaat als onderdeel der gebouwen van de Javasche Bank, en tweedens omdat deze inrichting in den Compagniestijd zulk eene buitengewone en noodlottige rol heeft vervuld.

Het oudste Bataviasche hospitaal was, zooals wij in § 90 aanteekenden, minder een binnen- dan een buitenhospitaal, geheel in het zuiderdeel der stad gelegen, waar destijds grootendeels bouwland was. Bij de ontruiming van de zuiderstad tijdens het beleg van 1628 (§ 147) werd het hospitaal verplaatst naar het kasteelsplein, om vervolgens weder buiten de stad te worden gelegd. Maar hier waren de patienten voor de nachtelijke strooptochten der Javanen zoo slecht beveiligd, dat de Regeering in 1632 besloot, het binnen de nieuwe stadszuidergracht te plaatsen, op het eilandje waar vroeger de kerk had gestaan (zie § 164). Wel was dit terrein nog drassig,

1). Uit de Jav. Cour. van 25 Nov. 1846 blijkt, dat het niet mogelijk was het Parapatangesticht te verbouwen „wegens de opgeworpen verdedigingswerken." Bedoeld wordt de Defensielijn, zie § 820.

2). Het schijnt tevoren gestaan te hebben op den hoek van Gang Patjenongan en Sawahbesar.