is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijen kramen langs het water. Op deze buurt slaat Jan de Marre's vers omtrent

„Den listigen Chinees, die alles heeft bijeen".

Bij de Middelpuntsbrug was de Gauwdiefsmarkt, waar de Chineesche wisselaars zaten en veel gestolen goed te koop hing. Dan had men hier de Porceleinmarkt, waar repatrieerenden groote hoeveelheden insloegen, en de Bloemenmarkt, die in het dagelijksch leven der jonge jeugd hare bizondere plaats innam (zie § 1243).

§ 677. Nogal wat verandering bracht het rampjaar 1740 en de Chineezenmoord. Er werd toen eerst brand gesticht in de kramen aan de oostzij der kali, later ook in de winkels en kramen aan den overkant, zoodat het geheele blok benoorden de Binnenkerk in een puinhoop veranderde. Daar de eigenaren tegelijk het leven hadden verloren, naastte de Regeering voor een spotprijs dit terrein. Zij besloot er een nieuwen pasar aan te leggen, en liet het puin verwijderen en den bodem effenen. Daarbij bleef het voorloopig; men gebruikte dit open veld als exercitieplein. Eindelijk verrees er toch een pasar, omgeven met een hoog houten hekwerk, dat men op platen van omstreeks 1775 kan zien 1). Hier was van alles te koop, vooral eetwaren en „kisterij" 2), zoodat ook deze markt wel den naam Pasar Borong droeg. De ruimte binnen het hek bevatte niet enkel kramen, maar ook allerlei feitelijk verboden hokjes en schotjes, alles dicht opeen. In 1786 is deze pasar gedeeltelijk afgebrand, maar vervolgens herbouwd. De aanleg van den pasar buiten de Diestpoort deed dezen Pasar Borong verloopen. In 1825 zou hij worden afgebroken 3).

Amsterdam van de „Joodsche natie", om de gezamenlijke ingezetenen van dien landaard aan te duiden.

1). Zie de plaat in: Batavia in deszelfs gelegenheid 1, 152.

2). Dit is een Britsch-Indisch woord voor gekookte rijst. De Engelschen zeggen: kitchery of: kedgeree.

3). Niettemin vinden wij hem einde 1829 weer in vollen fleur met 56 vaste kramen (Jav. Cour. 12 Dec. 1829). Hij is pas verkocht op 7 Aug. 1846, teneinde gelegenheid te geven tot den bouw van parti-