is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van molens; daartoe zou eene sluis met schutdeuren worden gebouwd aan het noordeinde der Bingamsgracht, dicht bij het fortje Batenburg. Toen dit alles voltooid en Bingams vaart aldus aan hare eigenlijke bestemming onttrokken was, nam de Compagnie haar over en doopte haar in 1661 met den naam Molenvliet.

§713. Voor onze beschrijving van het Molenvliet-terrein en de daar vroeger aanwezige waterleidingen, sluizen, molens en verdere gebouwen zal het noodig zijn den plattegrond te raadplegen, welken wij naar Reimer's kaart van 1788 op blz. 382 laten volgen. Niet alsof deze kaart de geschiedenis van den aanleg volkomen opheldert. Integendeel, de oorspronkelijke inrichting der molenwerken is zoowel door het ontbreken van oudere kaarten als door de vaagheid der mededeelingen dienaangaande in een ondoordringbaar duister gehuld. Maar Reimer's kaart geeft althans een zeer duidelijk beeld van den toestand in het laatst der 18e eeuw, en met behulp hiervan kon men tot in den allerjongsten tijd op het terrein veel terug-

§714. vinden, wat men niet zou hebben verwacht. Nu echter, tijdens het schrijven van dit Gedenkboek, de Tangkivaart recht oostwaarts uit den Molenvliet is verbreed en met eene sluis voorzien en zoowel de Molenvliet beneden den oorsprong dezer vaart is dichtgeworpen als ook de kali tusschen de uitmonding der Tangkivaart en die der Krokot, waarbij de Glodokbrug, het rondeel (het restant van Batenburg) en de Overtoom zijn verdwenen, terwijl de tot dusver nog werkende oude sluizen geen water meer ontvangen en dus nutteloos en eveneens ten doode opgeschreven zijn, nu zal, zelfs met behulp dezer kaart, weldra op het terrein zeer weinig meer zijn aan te treffen. Gelukkig kunnen wij nog photo's aanbieden van den Overtoom, zooals wij dien altijd hebben gekend, en van de groote suatiesluis achter het kettingkwartier, die met den Overtoom de gansche vroegere molenwerken beheerschte (photo's A 7 en 8).

Wij willen beginnen met de beschrijving van Reimer's plattegrond.