is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 990. Evenzoo zag men in Indië veel door de vingers. In 1651 vinden wij als Opperkoopman te Agra een Jan Tack; wanneer wij hooren dat de Regeering hem, als zijnde een „mestice", ongeschikt acht om als gezant naar het hof van den Grooten Mogol te gaan (hij was niet eens een „mestice" maar een volbloed Ambonees, in Nederland opgevoed), dam blijkt daaruit niet zoozeer minachting, als veeleer een vvensch om de gevoeligheid van dein Vorst te ontzien door een echten Hollander met roode ooren naar diens hof te zenden.

§991. Maar nadat de Indische Regeering anno 1672 had voorgeschreven om geene Mardijkers als klerk aan te nemen, op grond dat men daartoe Mixtiezen genoeg bij de hand had, volgde in 1676 eene order uit patria, om ook zoo weinig mogelijk Mixtiezen in dienst te nemen. Sedert vindt men herhaaldelijk gevallen van personen, wier bevordering door hun gemengd bloed onmogelijk gemaakt of belemmerd werd, o.a. omdat zij dan volbloed Europeanen, bijvb. soldaten, onder hun bevel zouden krijgen. Zelfs wordt in 1699 voorgeschreven om Indische kinderen in het algemeen zoo min mogelijk toe te laten tot den pennedienst. Zooals wij reeds van de Mardijkers zeiden (§ 978), deze bepalingen waren onmogelijk te handhaven. Wij vinden bijvb. een Bandaneeschen Mixties anno 1713 als Gouverneur van Banda. Wat ergernis moest wekken, was vooral de gelegenheid tot willekeur, die door de vigeerende bepalingen mogelijk werd gemaakt en de minachting, die daaruit sprak. Als vaste regel gold voorts sedert 1753, dat personen, in Indië geboren, geen pensioen konden krijgen. Eerst Daendels maakte een eind aan dit onderscheid.

§ 992. Dat vrouwen van gemengd bloed zich te Batavia anders kleedden dan de Europeesche en liever, zooals op Beeckman's schilderijen te zien is, badjoe, sarong, muilen en over den linkerschouder de toka droegen (§ 1246), dan zich in te rijgen

schijnt te volgen, dat Simon en Maria hunne nog levende moeder hebben gepromoveerd tot grootmoeder, om zichzelf van Mixties te promoveeren tot Casties. Misschien heeft Simons zoon Willem Adriaan zich te Amsterdam evenzoo bevorderd tot volbloed.