is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bl. 382. De kaart van het Molenvlietterrein is de reproductie van een gedeelte eener kaart op het Rijksarchief, getiteld „Plattegrond van de stad en Casteel Batavia met de daarnaast gelegene situatie gemeten en in kaart gebragt MDCCLXXXVIII door C- F. Reimer". Omtrent dezen Reimer zie Priangan II, 365 noot. Ondanks zijne kunde is het mogelijk dat er vergissingen zijn begaan bij de meting en peiling. Bezuiden de gestippelde leiding 26 is het terrein van het vroegere Stadsverband; bezuiden 27 tot het onzichtbare gedeelte der Tangkivaart is het terrein der vroegere fabriek Willem III, thans Lindeteves. bl. 398. Het kaartje van Noordwijk verklaart zichzelf.

bl. 408. Het kaartje van Weltevreden is ontleend aan eene grootere kaart van dit gansche landgoed, berustend op 's Lands Archief te Batavia. Tusschen ronde haakjes zijn door ons enkele namen toegevoegd ter oriënteering.

bl- 430. Doorsnede eener redoute naar eene iteekening op 's Lands Archief.

Coen beschrijft in 1615 eene dergelijke steenen redoute (vierkant, breed en hoog 5 vadem) „met eert overhangende galderije, gelijck sijn de thoorns op de Italiaensche ende Barbarische custe". Daarmee komen overeen de redouten Kotatahi en Gelderland op de schilderij van 1627, die kubusvormig zijn en eene deuropening hebben hoog van den grond, waartegen eene ladder staat. Het benedenste deel schijnt derhalve geheel met aarde aangevuld. Op onze teekening echter is de deur gelijkvloers; de onderste verdieping is leeg en kan gebruikt worden voor bewaarplaats van water, rijst, brandhout enz. Daarentegen toont Rach's teekening van de redoute Keten, dat aldaar aan elke zijde twee kanonnen gelijkvloers stonden, zooals er ook staan op de plaat der Utrechtsche poort (photo K 15).

Op onze (teekening staan de kanonnen op de tweede verdieping (gelijk er, behalve die op den beganen grond, ook op de Utrechtsche poort staan) en dit was de gewone constructie.

De bovenste verdieping is het soldatenverblijf; de open galerij met vooruitspringend balcon dient voor het vuren der musketiers. Op Rach's plaat van het fort de Keten (waar de tweede verdieping geene kanonnen heeft maar wel geschutpoorten) springt de heele galerij vooruit, evenais op onze doorsnee het balcon, terwijl op zijne teekening van Wilgenburg de galerij niet open is doch gesloten, voorzien met schietgaten en een balcon. Wij hebben nog eene andere doorsnee, waar de soldatenzolder niet begint bij den bovenkant van den muur doch lager, zoodat hij alleen aan zijn bovenste deel open is en het onderste deel is voorzien van eene steenen borstwering; dientengevolge zijn de beide benedenverdiepingen naar verhouding vrijwat lager, bl. 438- De plattegrond in kleuren van Jan Schreuder's tuin, die hier wordt gereproduceerd, berust in de Leidsche Universiteits-bibliotheek en meet