is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achter de straatdeur 1). Let men niet op het bovenstaande, dan zou men zweren dat in Gang Blandongan, midden in de Chineesche kamp, vroeger Hollanders gewoond hebben. Zoo zijn ook de Moorsche huizen aan Bacherachtsgracht Noord (zie § 902) typisch Hollandsch, soms zelfs met eene plint van tegels in den gevel; de draagbalkjes van den „uitsteker" zijn echter weer Chineesch (zie photo's B 2 en B 20).

§1120. Niet alleen dus, dat onze vaderen hun bouwstijl in het Oosten handhaafden, zij wisten ook in zekere mate den Oosterling daarvoor te winnen, terwijl zij, gelijk uit de variaties van het landhuis blijkt, wederkeerig den oosterschen invloed ondergingen. Eene eigenaardigheid der Bataviasche huizen is ook hunne individualiteit. Zelfs als er meer dan een onder hetzelfde dak staat, heeft bijna steeds elk zijn eigen karakter; zijn de gevels gelijk (zooals in de beide huizen Tokomerah of die der Baraka Company in de Roea Malaka, photo B 8) dan is de inwendige inrichting verschillend. Wonderlijk zijn de geringe bouwkosten, ondanks de deugdzaamheid der materialen en de goede verzorging der onderdeelen. Zoo laat in 1715 iemand een aardig huisje op de Tijgersgracht zetten, zoo iets als dat van ons eerste plattegrondje, voor 600 Rds., alles inbegrepen; per maand zal het 12 Rds. huur doen, dus per jaar 24 % opbrengen. Het blijkt niet dat één der oude huizen aan Kalibesar West ooit 20.000 Rds. heeft gekost 2) — onlangs

1). Vergelijk ook de photo B 19 van het huisje in Gang Mesigit met zijn voorplein of tuintje achter een loozen, door een Chinees gebouwden voormuur, waarin eene deur en een venster met luiken.

Nog curieuser is een Chineesch huis met vóórhuis op Djambatan Lima West No. 32, waar Chineesche en Oud-Hollandsche motieven eigenaardig door elkaar zijn gemengd. Zoo zet zich de gemetselde band tusschen het schoorsteentje en het trapje op den zijgevel, naar beneden voort over den uitsteker, en wel in krullenden vorm. De looze voormuur van het daareven vermelde huisje is hier een compleet huisje met uitsteker.

2). Valentijn's bewering dat Cleyer's huis op de Tijgersgracht ƒ 50.000 zou hebben gekost, wordt door de officieele taxatie der wijkrol van 1706 gelogenstraft, volgens welke het duurste huis op die gracht slechts 11.000 Rds. waard was, en dit was niet het door Cleyer gebouwde.

iM