is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het interessantst bij dit tooneel de houding van het publiek. Een der acteurs had bij de openingsvoorstelling een nogal aardigen en zeer onschuldigen proloog ten beste gegeven, die in de krant verscheen en, zooals trouwens elke letterkundige bijdrage in de Gazette, aanleiding gaf tot eindelooze en steeds heftiger kritieken en antikritieken. Maanden verliepen, eer dit malle zaakje doodbloedde. Bij een paar voorstellingen (men durfde alles aan, zelfs Shakespeare) werd ook een Fransch stukje opgevoerd onder leiding van Pierre Paul Piolle, een Parijschen kleermaker op Noordwijk, die in 1810 op Java was gekomen en ook eigen kluchtspelen in elkaar flikte; in 1820 en 1822 heeft hij een liefhebberij troepje georganiseerd.

H350. Een kinderachtigen streek haalden de Engelschen op het allerlaatst uit. De Nederlandsche ingezetenen, die tot dusver nooit zelfstandig waren opgetreden, zouden een concert geven in den schouwburg der Engelschen. Dat was al weken tevoren geregeld, en men kan zich er in verplaatsen dat onze landgenooten, met het oog op het aanstaand herstel van het Nederlandsch gezag, zich hadden voorgenomen van dat concert eene demonstratie te maken. Maar wat deed het schouwburgbestuur? Het liet op het laatste moment het feest der Hollanders mislukken, door op den bepaalden dag het gebouw te reserveeren voor eene tooneelvoorstelling. Het concert moest worden uitgesteld. De slotvoorstelling der Engelschen was op 3 Juni 1816. Bij hun vertrek gaven zij de bamboeloods aan de ingezetenen ten geschenke, en op 21 April 1817 had daarin de eerste voorstelling plaats van het Nederlandsche „liefhebberijtooneel" Ut desint vires, tarnen est laudanda voluntas.

§1351. In 1821 verrees terzelfder plaatse de steenen schouwburg uit vrijwillige bijdragen en met steun der Regeering, die behalve den grond ook de materialen van een paar afgebroken

was, die de vrouw is geworden van den lateren Generaal J. B. Th Cleerens (anno 1824, toen Mej. Cassa hare gaven van mimiek en dictie ter beschikking van de cantine stelde, was hij Overste), kunnen wij niet raden.