is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de „verovering" op 30 Mei was niet bekend. Onder de leermiddelen speelden plak en roede natuurlijk eene voorname rol. Bij den Kerkeraad was een depot van stichtelijke boekjes, Nederlandsch, Maleisch en Portugeesch, dat in den regel vrij goed was voorzien, terwijl bijvb. aan A-B-boekjes groot gebrek bestond. De school in het Weeshuis bezat in 1724 slechts drie rekenboekjes van Bartjens, twee leien, negen griffels en heel geen schoolbord. De kinderen leerden blijkbaar schrijven met pen en inkt naar een voorbeeld, dat de meester op hun papier schreef, maar het rekenonderwijs kan op deze manier al heel weinig hebben beduid. In 1788 worden ten behoeve van het onderwijs te Samarang (waar anno 1779 tweehonderd leerlingen heetten te zijn) zes leien en twaalf griffels aangevraagd. En zoo is dit openbaar onderwijs blijven voortsukkelen, totdat na het herstel van het Nederlandsch gezag eene organisatie werd begonnen door den Duitschen § i4io. Professor C. G. O. Reinwardt. De eerste school van beter gehalte werd 24 Febr. 1817 geopend 1). In den beginne kostte het veel moeite om de leerlingen te wennen aan geregeld schoolbezoek en de ouders aan het betalen van schoolgeld. De zaak werd destijds zoo zwaar opgevat, dat over het schoolexamen van 1825 ettelijke kolommen in de Bataviasche Courant staan; na afloop van dat examen kwamen de schoolcommissie, het personeel en de twee beste leerlingen bij den Gouverneur-Generaal te eten! Als een gevolg van het beter

1). Deze school stond aan de zuidzijde van het paleis aan het Waterlooplein. Einde 1818 zakte zij in. Toen is de school aan den Schoolweg gebouwd. De hoofdonderwijzer alhier, H. van Kraaijenoord, hield in 1826 en volgende jaren tevens kostjongens in zijn huis op Kramat.

Bovendien werd in 1818 eene Gouvernementsschool in de stad geopend, in de zoogenaamde Koestraat, welke echter eenige jaren later is opgeheven wegens het slechte schoolbezoek.

Einde 1832 werd naast de school te Weltevreden eene andere geopend voor niet-betalende leerlingen, die tevoren samen met de betalende hadden, schoolgegaan.

Inlandsche Gouvernementsscholen bestonden in de residentie Batavia nog in 1860 niet.