is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de staatscommissie in zake de financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en aan de Algemeene Rekenkamer.

SS. Merope, Noorwegen, den 18 Augustus 1921.

(Get.) WILHELMINA.

De Minister van Financiën,

[Get.) de Geer.

Voor gelijkluidend afschrift, De Secretaris-Generaal,

de Jonge.

29 October 1925. AFSCHRIFT.

N°. 26.

wij wilhelmina, bij de gratie gods, koningin der nederlanden, prinses van oranje-nassau, enz.,enz.,enz-

Op de voordracht van Onzen Minister van Financiën van den 24 October 1925 n°. 225, Kabinet;

Gelet op Ons besluit van 18 Augustus 1921, n°. 85, tot instelling eener Staatscommissie met opdracht te onderzoeken hoe op de meest doeltreffende wijze de financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten zal zijn te regelen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

I. Aan Mr. M. W. F. treub, op diens verzoek en aan Mr. Dr. A. van doorninck, eervol ontslag te verleenen uit hunne functie van respectievelijk lid en secretaris van evenvermelde Commissie, met dankbetuiging voor de door hen als zoodanig bewezen diensten.

II. In genoemde Commissie te benoemen:

a. tot leden:

Mr. R. J. H. patijn, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 's-Gravenhage;

Mr. Dr. a. van doorninck, Thesaurier-Generaal bij het Departement van Financiën, te 's-Gravenhage;

Mr. S. J. L, van aalten, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te Rotterdam;

Mr, a. jonker, Directeur van de Vereeniging van Neder landsche Gemeenten, te 's-Gravenhage;

H, van boeyen, Lid van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland, te Voorburg;

J. A. H. steinweg, Burgemeester van Ambt- en Stad Delden, te Delden;

b. tot secretaris:

Mr. A. C. josephus jltta, Secretaris van den Hoogen Raad van Arbeid, te 's-Gravenhage;

c. tot adjunct-secretaris:

Mr. a. J. n. M. struycken, advocaat en procureur te 's-Gravenhage.