is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

462

beroemden, dat ze beter dan anderen zagen, waarin ze moest bestaan; maar nu zijn ze reeds eerlijker geworden, en zijn zij zich zelfs over het woord „vaderlandsliefde gaan schamen, zelfs hebben ze het begrip uitgedreven en opzij gezet als iets schadelijks en nietswaardigs. Dat is een geloofwaardig feit, ik sta er voor in en.. •. het was noodig om eens de volle waarheid, eenvoudig en open, te zeggen; maar het is tevens een feit zooals nog nergens en nooit, sinds onheugelijke tijden of bij welk volk ook, is geschied, en dus is het, dat geef ik toe, een toevallig feit, dat weer verdwijnen kan. Zoo'n liberaal, die zijn eigen vaderland haat, is nergens mogelijk. Hoe is dat dan bij ons te verklaren? Evenals zoo straks — daardoor, dat de Russische liberaal geen Russische liberaal is; en mijns inziens door niets anders.

— Ik neem alles wat ge zegt, als scherts op, Jevgeny Pavlitch, antwoordde vorst Schtsch. ernstig.

— Ik heb niet alle liberalen gezien en zal er niet over oordeelen, zei Alexandra Iwanovna, — maar ik heb uw meening niet met instemming gehoord; gij hebt een bizonder geval genomen en dat tot algemeenen regel gemaakt. En dus hebt ge gelasterd.

Een bizonder geval ? Zoo-zoo! Het woord is gevallen,

vervolgde Jevegny Pavlowitch gretig. — Vorst, wat denkt gij daarvan; was het een bizonder geval of niet?

— Ik moet ook zeggen, dat ik weinig liberalen zag en weinig met hen verkeerde, antwoordde de vorst, —• maar het schijnt mij, dat gij eenigermate gelijk hebt en dat dat Russisch liberalisme, waarover ge gesproken hebt, inderdaad eenigszins geneigd is om Rusland zelf en niet enkel haar orde van zaken,

te haten. Natuurlijk geldt dit maar ten deele natuurlijk

kan het niet voor allen waar zijn ....

Hij bleef steken, zonder af te maken wat hij zeggen wou. Ondanks zijn hevige ontroering, was hij toch heelemaal in het gesprek. Een eigenaardigheid van den vorst was de buitengewone naïeveteit der aandacht, waarmee hij steeds naar iets, dat hem belang inboezemde, luisterde, en waarmee hij