Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1020 G 15 Gorcum (Jan van), Den gheestelijcken schildt aller Katholiicken, teghen het daghelijckx opwerpen onser wederpartije seer bequaem, enz. 2e ed. Hantwerpen 1612. 8°.

1094 E 41 Gorcum (Jan van), Den gheestelijcken schildt aller Katholycken, enz. 4e ed. s'Hertogenbosch 1625. 8°.

1080 H 9 2) . 5e ed. Antwerpen 1639. 8°.

1097 H 3

1084 F 4 Gorcum (Jan van), Een geestelicke uytlegghinghe op Cantica Canticorum, dienende tot onderwijs ende voorderinghe der gheestelicke persoonen, om haer herten daer door te ontsteken inde liefde Godts. Noch is hier achter byghevuecht een Geestelicke verweckinghe, hoemen alleene Godt sal aenhanghen. Antwerpen 1610. 8°. 1084 G 17 . T s'Hertogenbossche 1616. 12°.

1755 G 34 Gorcum (Jan van), Het hof ken der gheesdicker bloemen, met vraghen ende antwoorden verciert ; leerende hoemen de deuchden sal beminnen ende d'ondeuchden haten : by een vergadert uyt de H. Vaders ende leeraers der H. Kercke ; ende om de menschen tot devotie te verwecken, zijn in 't eynde devote ghebeden by-gevoecht. t'Hantwerpen 1610. kl. 8°. De Devote ghebeden met eigen titel en signatuur.

1130G382) Gorcum (Jan van) — Het leven der H.H. eremyten ende eremytinnen, beschreven door verscheyden autheuren ende in 't cort by een vergadert door —. Antwerpen 1619. 8°.

1020 G 3 Gorcum (Jan van), Den troost der siecken oft bereydinghe tot een salich sterven. Vergadert wt de H. Schrifture ende H. Vaders, met schoone exempelen verciert. 2e dr. t'Shertogenbossche 1614. 12°.

761 E 29 Gordanus Huntlaeus (Jac), Controversiarum epitomes tomi 3 (1 vol.) Coloniae Agr. 1620. 8°.

Broch. Q.c. 10

Gossi (Max), Het Catholicisme en zijne begraafplaatsen. Naar het Fr. door J. F. C. Uhlers. Kampen [1874]. 8°.

Sluiten