Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

349 B 14 Ochinus (Bernh.), Vier boecken der apologen daer

in die misbruycken, sotheden, wan-gelooven der

pauselicker, synagoga geopent werden. Overgeset

wt de Ital. inde Hoochd. sprake door Christ. Wirsingh. Ende nu wt den Hoochd. in onse gemeyne Nederd. tale door Ger. Suetonum. Dordrecht 1607. kl. 8°.

187 G 17 Odeurs — Les — ultramontaines. Par 1'abbé***, auteur du Maudit, etc. [J. H. Michon.] 2e éd. Paris etc. 1867. 8°.

1059 E 42 Oefeningen — Godvruchtige — voor congregatiën van de H. Maagd. Amsterdam [met approbatie van 1897]. kl. 8°.

1061 F 34 Oefeningen ter eere der drie en dertig jaren van onzen Aanbiddelijken Zaligmaker Jesus Christus, of genootschap van drie en dertig personen. Om elkander op te wekken tot devotie van het Heilig Hart van Jesus, enz. Nieuwe uitg. Amsterdam 1856. 8°.

971 G 40 Oeffeninge — Een salighe — der Passien ons Heeren, na den rechten gheest, op die articulen des heyligen Pater nosters ghedeclareert. Gheprent T'shertoghen Bossche ten huyse van Jan Scheffer 1585. kl. 8°.

1013 F 2 Oeffeninge — Geestelycke — voor de novitien ofte beginnende religieusen, die van Godt geroepen zijn tot de religie van de Eerw. PP. Capucinen, enz. In 't licht gegeven door F[rater] A[nt.] V[an] T[hienen] priester. Loven 1718. 12°. — Met titelpl.

215 G611) Oeffeningen — Noodighe — voor alle christenen, om de eeuwighe zaeligheyt te bekomen. Met eenighe aen-merckinghen op de weerdigheyt vande misse, enz. 3e dr Ghendt 1673. 12°.

1087 H 262) Oeffeningen — Corte devote — op de veertich wercken der maghet Marie, begrepen inde thien capittelen des reghels vande orden der Annuntiaten. Deur P. G. S. B. Minderbroeder [Will. van SpoelberghI. Loven 1614. 8°.

1931

21

Sluiten