Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

968 C 31 Wech — Den — des levens. Een gheestelijc boecxken leeren¬

de hoe dat een goet kersten mensch moet beginnen ende voortgaan in duechden enz. Ghemaect biden prior vander cathuser ordenen binnen der stadt van Loven [Floris van Haerlem]. Thantwerpen, by my Henr. Peetersen van Middelburch 1544. 8°.

969 F 24 Wech — Den — des levens. Een gheestelijc boecxken lee-

970 E 10 rende hoe dat een goet kersten mensch moet beginnen

ende voortgaen in duechden, enz. Ghemaect by den prior vander Cathuser oordenen binnen der stadt van Loven [Floris van Haerlem]. Neerstelijc gecorr. door broer Claes Zegers, minderbroeder. Gheprint Thantwerpen, bi dye wed. van Henr. Peetersen 1552. kl. 8°.

Broch. Wederlegging van Curci's jongste werk. Het hedendaagsch W. v. 28 geschil tusschen de kerk en Italië. Uit het It. door S. van den Anker. Utrecht [1878]. 8°.

Broch. Weegen (Car. vander), Vragen en antwoorden volgens IJ. w. 3 den catholijke en on-catholijken geloofs-reegel, tot grondig bewys van de ware en weezentlijke teegenwoordigheidt des lichaams ende bloedts Christi in het H. Sacrament des Autaars. Loven 1691. 8°.

1179 F 8 Weeghschael — d'Oprechte — der teghenwoordighe cardinalem In de welcke overwooghen wordt het leven, geboorte, aenhangh .... van yeder cardinael, enz. Uyt het It. [van Greg. Leti], vert. door L[amb.] v[an den] B[osch]. Alsmede De toevlucht van Pasquino naer Apollo tegens Mevrouw Olimpia. Amsteldam, by Nik van Ravesteyn 1691. 12°.

1149 F 33 Week — De Goede —. Gebeden, die door de H. Kerk gedurende dien tijd gedaan worden. Voorafgegaan van de gewone gebeden der H. Misse, beginnende met Palmzondag en eindigende met Beloken Paschen. Rotterdam [1839]. 12°.

Sluiten