is toegevoegd aan uw favorieten.

Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Offer gesteld en in dien Zoon en Middelaar rustte zijn rechtvaardigheid, ook waar zij wachtte. Nu brak zij in den tijd door, doch niet opdat zij de zondaren zou verdoen, maar opdat zij hen zou rechtvaardigen, hun de rechtvaardigheid Gods als gave zou schenken. Jezus Christus was gesteld tot betooning van Gods Rechtvaardigheid en tegelijk daardoor als Offer tot verzoening door het geloof, opdat de Heere schuldige menschen om niet rechtvaardigen zou.

Daarom vervolgt de apostel: Tot een betooning van zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd, opdat Hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende dengen e, die uit het geloof van Jezus is.

Nu is de rechtvaardigheid Gods bewezen in de historie van het menschelijke geslacht, bewezen in Jezus Christus. Nu is alle illusie gedoofd. Nu is de dwaasheid van alle hoop, om het leven op te bouwen en te verheerlijken buiten den grondslag der gerechtigheid, die voor God geldt, in het licht getreden. Jezus' lijden en sterven nagelt die hoop in haar naaktheid aan het hout der schande. Indien aan het groene hout geschiedt, wat Jezus leed, buiten de poort, van heel het menschdom verworpen, en van God verlaten, — wat zal dan aan het dorre geschieden? Wat zal dan Jeruzalem, Klein-Azië, Rome, heel het menschdom in zijn historie en arbeid, in al zijn arbeid zijn, zonder de rechtvaardigheid Gods? Wat hoop is er voor het menschdom onder de verdraagzaamheid Gods, waar het Evangelie Gods rechtvaardigheid bewijst? Slechts de verwachting van het oordeel en van de hitte des vuurs door de rechtvaardigheid Gods blijft over.

Hier is de eenige hoop! In de betooning van zijn rechtvaardigheid in het bloed van Jezus Christus is het God den Heere er niet alleen om te doen, dat Hij rechtvaardig zij, dat Hij als de Rechtvaardige de zonden straffe, en Zich als zoodanig in de historie openbare voor alle volkeren, die Hij eenmaal richten zal, en die Hij nog als menschheid het leven vergunt; — maar die betooning van zijn rechtvaardigheid heeft tegelijk de strekking, die de apostel uitdrukt door de woorden: en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Want deze betooning der rechtvaardigheid Gods in Jezus Christus kwam over Hem als Middelaar en Offer, als dengeen, die door God in genade gesteld was tot verzoening. Zijn straflijden had een verzoenende strekking. Het was verlossing, betaling voor schuldigen, voldoening aan de rechtvaardigheid Gods, om de rechtvaardigverklaring Gods en daarmee de erfenis des levens voor zondaren en doemwaardigen te verwerven.

Dit was niet alleen de bedoeling van Jezus Christus, die zijn ziel Romeinen 7