Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziehier zijn beeld: Die op hope tegen hope geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was; alzoo zal uw zaad z ij n. Hij was die vader, de man en erfgenaam van dat geslacht, in God, in de belofte. En waar hij die belofte Gods nu aannam door het geloof, God in zijn belofte erkende, — daar had hij het bewijs der zaken, die hij niet zag; daar was hij vader door het geloof. Schoon het tegen hope was, waar het vleesch hem geen hope overliet, daar heeft hij nochtans in de hoop geleefd door het geloof.

En niet verzwakt zijnde in het geloof heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat aireede gestorven was; noch ook dat de moeder in Sara verstorven was. Wij denken, dat de woorden nier en noch hier, ook door de Statenvertalers, ingevoegd zijn, omdat men meende, dat deze plaats anders verkeerd verstaan zou worden. Toch komt de zin der Schrift nog meer uit, indien men die woordjes weglaat en leest: en zonder in het geloof te verzwakken, heeft hij op zijn eigen lichaam gezien dat aireede verstorven was, daar hij omtrent honderd jaar oud was, en op de versterving van Sara's moederschoot.

Dat Abraham en Sara wel zagen op hun lichaam, zegt ons Genesis 17 : 17 en 18:12. Hun vleesch streed tegen het geloof. Maar het geloof liet zich daardoor niet overwinnen, niet verzwakken, niet breken in kracht. Integendeel, het brak juist tegenover het vleesch door. Het greep de Belofte aan, het sterkte zich in God, en het overwon. Het gaf Gode de eer; het bevestigde, dat God waarachtig is. En door het geloof ontving Abraham zoo kracht, om te genereeren, en Sara om zaad te geven, Hem getrouw achtende, die het beloofd had (Hebr. 11 : 11).

Zoo spreekt de apostel dan ook over Abraham verder: E n h ij heeftaan debelofte Gods niet getwijfeld door ongeloof, hij heeft zich niet her- en derwaarts laten slingeren, niet laten aftrekken van zijn God; maar hij is gesterkt geweest in het geloof, hij heeft zich gesterkt, is tot zijn kracht doorgebroken in het geloof, gevende Gode de eer, als den Almachtige en den Getrouwe, die voor het geloof genoeg is; ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook macht ig was te doen.

Zóó kende Abraham zich vader der menigte, erfgenaam der wereld, in zijn verstorven lichaam, door het geloof.

Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Hier is het geheim van de rechtvaardiging door het geloof. Het geloof is erfgenaam in God, omdat het God in zijn belofte

Sluiten