Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer gehuldigd, daar is zijn liefde in gehoorzaamheid gevonden, daar wordt zijn aangezicht in gerechtigheid aanschouwd en in welgevallen genoten. Daar is het vrede. Daar is de eenheid met God gevonden, de glorie van het werk zijner handen, het ingaan van het menschelijk leven in de heerlijkheid Gods als erfgenaam aller dingen. *

Vrede bij God in gerechtigheid door Jezus Christus onzen Heer, — hierin alleen ligt de beslissing over het menschelijk leven vast. In en met dien vrede zijn door den Vader alle dingen gegeven, overgegeven. Uit dien vrede bij God alleen daalt alle heilgoed neer, waardoor het menschenleven op aarde waarachtig gezegend wordt, gered en ter overwinning gevoerd.

En alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn wij als rechtvaardigen voor God naar zijn belofte, als deelhebbers in de eenige gerechtigheid Gods, die in Christus Jezus is, ook deelhebbers in den vrede bij God. Gerechtvaardigd uit het geloof hebben wij vrede bij God door Jezus Christus, onzen Heer. *

En niet enkel hebben we deel in den vrede bij God in de hemelen, waarin de opgewekte Christus verheerlijkt is ingegaan, — ook in ons leven op aarde mogen wij de heerlijkheid van dien vrede smaken.

Door Christus hebben wij ook de toeleiding door het geloöf^tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

Jezus Christus is de Middelaar Gods en der menschen. Hij is in de zaak van de redding der wereld één met God, niet slechts als de Zoon des Vaders, maar ook als de Gezalfde des Vaders .Maar Hij is ook één met de menschen, wier Middelaar Hij is. Hij is Immanuël. God met ons. Hij, de Zoon des Vaders, neemt als Middelaar de menschelijke natuur aan. Hij aanvaardt in de menschheid de ellende, de zonde, de schuld, de straf. Hij draagt als Middelaar het ooreel van Gods toorn naar den wil des Vaders in gehoorzaamheid. Hij voldoet de schuld, en Hij verwerft de gerechtigheid voor God, de gerechtigheid Gods. Om onze rechtvaardiging wordt Hij als onze Middelaar door God opgewekt. Hij gaat als onze Middelaar tot den vrede Gods in heerlijkheid in. In Hem is die vrede de onze. Maar Hij houdt nu ook met ons verbinding. Hij brengt den vrede Gods ook tot ons uit. Hij brengt onze ziele ook tot den vrede Gods in.

Wij hebben door Christus daarom ook de toeleiding tot deze genade van den vrede bij God. Door het Evangelie doet de Christus uit den hemel de boodschap, de openbaring van den vrede bij God tot ons komen, en onthult Hij ons dien vrede. En met den uitgang van het

Sluiten