Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten dood bevonden; want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mi] verleid en door datzelfde gedood.

Alzoo is dan de Wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde [is mij de dood geworden] ; opdat zij zou openbaar worden zonde [te zijn], werkende mij door het goede den dood; opdat de zonde bovenmate wierd zondigende door het gebod.

Romeinen VII : 7—13.

Het is wel een diep stuk, dat de apostel Paulus in dit deel van zijn brief naar Rome bespreekt.

Wij vertrouwen, dat het beeld, door den apostel gebruikt, om de beteekenis van de vrijmaking der geloovigen van de heerschappij der Wet in het licht te stellen, niet onhelder bleef.

Toch wordt, ■— de ervaring hiervan is algemeen, — elk beeld vaak misduid.

De natuurlijke dingen en verhoudingen zijn afbeelding van de geestelijke, omdat de Heere God de wereld schiep en in-stand-houdt als een eenheid, zoodat het natuurlijke het beeld draagt van het geestelijke en het geestelijke door het natuurlijke gesymboliseerd wordt, ook in den gevallen toestand der wereld en in de bedeeling der algemeene en der bizondere genade.

De gelijkenissen des Heeren doen deze symboliseering, deze „verborgenheden van de grondlegging der wereld" in het licht treden. En zoo spreekt heel de Schrift ook gelijkenissen. Veler verklaring dier gelijkenissen doet echter wel uitkomen, hoe gebrekkig dit symboliseeren verstaan wordt. Indien de Schrift den Heere onzen Herder noemt en ons zijn schapen, dan zegt zij hiermee niet, dat wij schapen zijn, of dat alles, wat van schapen geldt, ook geldt van ons. Neen, maar ze zegt alleen dat in de betrekking tusschen een herder en zijn schapen de betrekking tusschen den Heere en de zijnen op een zeer bepaald punt gesymboliseerd is. Dit zeer bepaalde punt alleen is het beeld in de gelijkenis. Vestigen we daarop onze aandacht, zoo is het beeld ons ten licht, en is het schoon. Anders is elk beeld aanstootelijk. Al die uitwerking van beeld en gelijkenis brengt ons op den verkeerden weg.

Zoo is het ook met het beeld, door den apostel gebruikt, van de vrouw onder den overheerschenden man, aan wien zij slechts door een wettelijken band verbonden is en voor wien haar hart en leven geen levende vruchten kunnen dragen. In de verhouding van deze vrouw

Sluiten