Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— zij roepen als de waarachtigheden om plaats en toekomst, om eere en voldoening!

En zij hebben in de Gemeente van Christus hun diepsten, hun waarachtigen, hun geestelijken levensbodem, hun eigenlijk leven, hun belichaming en hun aanvankelijke vervulling.

O, onbetwistbaar! de zegepraal moet zijn voor de Gemeente van Christus!

De ééne levende waarachtige God alleen beschikt en beslist over heel de wereld met al haar getallen en veelheden. — En de Gemeente van Christus is de erfgenaam Gods.

De ééne Christus, eenmaal in de wereld een lam, een worm en geen mensch naar den maatstaf der uitwendigheden, — Hij beheerscht de eeuwen; en Hij is met de zijnen.

De Geest, niet het stof, beslist over de wereld, over het leven der menschheid. — En de Gemeente van Christus leeft naar den Geest.

Alle leven en levenserfenis hangt aan de gerechtigheid; deze alleen zal in het einde bestaan. — En de gerechtigheid is het deel der Gemeente van Christus.

O, liefde alleen is leven.

Liefde alleen is levensschat.

Liefde alleen is onoverwinnelijke levensmacht. De liefde is sterk als de dood; onverzettelijk als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heeren! vele wateren zouden deze liefde niet kunnen blusschen, ja, de rivieren, de groote wereldstroomen, kunnen haar niet dooven; al gaf iemand al het goed van zijn huis, al het goed der wereld als prijs voor deze liefde, — die prijs zou gansch niet in rekening komen!

Voor de liefde zijn het leven en de toekomst en de eeuwigheid! — En de liefde, de liefde is het deel der Gemeente van Christus; de liefde Gods; de liefde van Christus; de liefde uitgestort in de harten door den Heiligen Geest!

Zoo verheft zich dan ook het apostolisch woord in dit deel van zijn schrijven naar het Rome der wereld tot de hoogte der stemming van het Hoogelied, van het Liefdelied der Bruid. En dit woord des Heeren moet in de Gemeente van Christus in Rome en in heel de wereld altoos weer die stemming wekken!

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Ja, ware die scheiding mogelijk, kon de liefde worden gebluscht of gedoofd, de liefde van Christus! ~— dan ware de Gemeente des Heeren doodelijk getroffen en overwonnen, dan was de overwinning voor de ijdele uitwendigheden, voor de grootheden der wereld.

Sluiten