Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JERUZALEM TOT ROME.

Doch, mijn broeders! ook ikzelf ben verzekerd van u, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook malkander te vermanen. Maar ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders! u als wederom [dit] indachtig makende, om de genade, die mij van God gegeven is; opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de Heidenen, het Evangelie van God bedienende, opdat de offerande der Heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest. Zoo heb ik dan roem in Christus Jezus in die dingen, die God aangaan. Want ik zou niet durven iets zeggen, dat Christus door mij niet gewrocht heeft tot gehoorzaamheid der Heidenen, met woorden en werken, door kracht van teekenen en wonderheden [en] door de kracht van den Geest Gods; zoodat ik van Jeruzalem af, en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld heb; en alzoo zeer begeerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens anders fundament zou bouwen; maar gelijk geschreven is: wien van Hem niet geboodschapt was, die zullen het zien, en die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben, tot u te komen. Maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten, en van over vele jaren groot verlangen hebbende, om tot u te komen, zoo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen; want ik hoop in het doorreizen u te zien, en van u daarheen geleid te worden, als ik eerst van uw [tegenwoordigheid] eensdeels verzadigd zal zijn. Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. Want het heeft [dien van] Macedonië en Achaje goed gedacht, een gemeene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun [zoo] goed gedacht; ook zijn zij hun schuldenaars; want indien de Heidenen hun geestelijke [goederen] deelachtig zijn geworden, zoo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke [goederen] te dienen. Als ik dan dit vol-

Sluiten