Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— roem in Christus Jezus in die dingen, die God aangaan; hij mag roemen in zijn werk, wijl dit de dienst is van den Heere Jezus Christus, die hierin zijn genade uitwerkt, en wijl het betreft de vergadering der Gemeente voor God zelf alleen. Hoe groot en hoe uitgebreid was dat werk des apostels door de genade des Heeren! Want, zoo roemt hij, — ik zou niet durven iets zeggen, dat Christus door mij niet gewrocht heeft tot gehoorzaamheid der Heidenen, tot de gehoorzaamheid des geloofs. De apostel zou van zijn werk niet durven roemen in wat niet waar en werkelijk was; maar hij zou ook niet durven ontkennen, dat dit werk veelvoudig was en uitgebreid; mer woorden en werken in den dienst des Evangelies; door kracht van teekenen en wonderheden, waarmee de Heere zijn dienst gesierd en bevestigd heeft; door de kracht van den Geest Gods, die zich betoonde in den dienst van den apostel zelf, ook in de wonderen, en niet minder in de bekeering der Heidenen tot de gehoorzaamheid des geloofs. De apostel mag roemen in zijn arbeid: zoodat ik van Jeruzalem af, en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld heb. Van Jeruzalem ving de arbeid voor Christus' Gemeente, ook die van den apostel Paulus aan, en van Jeruzalem ging die arbeid uit. Maar voorts breidde bizonder door Paulus' dienst dit werk zich uit rondom, naar Syrië, op Cyprus, in heel Klein-Azië, en toen Westwaarts naar Europa, in Macedonië en Achaje, en tot Illyrië toe, tot de kust der Adriatische zee. Al weten wij niet, of de apostel Paulus van uit Macedonië of Korinte persoonlijk in Illyrië geweest is, hij geeft met dit kustland de westergrens aan van het Balkan-schiereiland, en daarmee van het oostelijk deel van het Romeinsche rijk, van heel het gebied, waarover tot toen (hij schreef uit Korinte) zijn werk als apostel ging. Paulus heeft in dit uitgestrekte gebied het Evangelie van Christus vervuld; het Evangelie is in heel dit gebied nu doorgedrongen en het werkt daar tot vergadering der Gemeente van Christus door. De Heilige Geest drong en leidde hierin den apostel Paulus bizonder, om overeenkomstig de Profetie het Evangelie te brengen, waar het nog niet gekend werd, en hierin niet anderen te volgen maar hen voor te gaan. Daarheen strekte dan ook heel zijn ziel zich steeds begeerig uit, gelijk hij schrijft: alzoo ben ik zeer begeerig geweest, om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens anders fundament zou bouwen; maar gelijk geschreven is: wien van Hem niet geboodschapt was, die zullen het zien en die het niet gehoord hebben die zullen het verstaan.

Zoo is de apostel dan ook zeer begeerig geweest, om met het Evangelie in zijn apostolischen arbeid door te dringen tot Rome, al was daar reeds zonder bizonderen apostolischen dienst een Gemeente

Sluiten