Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Is Paulus nog te begrijpen?

Reeds in de dagen van het Nieuwe Testament vond men de brieven van den apostel Paulus geen gemakkelijke lectuur. II Petrus 3,15 spreekt van de wijsheid, die aan „onzen geliefden broeder Paulus" van God gegeven is, en die hem bij het schrijven van zijne brieven heeft geleid, maar meent toch te moeten opmerken, dat er in deze correspondentie „sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste menschen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun .eigen verderf".

Het is dus gelukkig niet Paulus alleen, die misverstaan werd, en het probleem van Paulus' verstaanbaarheid is blijkbaar een onderdeel van de meer algemeene vraag naar de verstaanbaarheid der Schriften.

Ook die vraag is niet van gisteren of eergisteren. Kerkvaders en kinderen naar den geest hebben in en aan die vraag zeer verschillende dingen gezien. Dat is trouwens ook heden nog het geval. Maar wat zich ook thans nog vertoont en veel merkwaardiger moet heeten, is het feit, dat er juist tusschen deze uitersten eenstemmigheid bestaat over het voornaamste, dat er wezen moet, zal Paulus' eigenlijke bedoeling ons niet ontgaan.

Met een geleerd woord noemt men dat: congenialiteit, d.w.z. dat dezelfde genius, dezelfde inspireerende geest, zoowel den gedachtengang van den auteur als van den lezer, die hem verstaan wil, onder zijne leiding heeft. En van leiding van dien aard weet Paulus. Hij onderstelt die ook bij zijne lezers. Het is niet zijn geest, dien Paulus wil opdringen aan zijn gehoor, opdat het onder den indruk van de welsprekendheid, de diepzinnigheid en de scherpzinnige logica van dien geest hem zou volgen als leidsman. Paulus is er niet op uit iemands wil tot vrijwillige slavernij onder den zijnen te brengen. Integendeel, de onderstelling, waarin hij de zijnen ontmoet, is: wij zijn gegrepen, wij zijn tot elkander gebracht en saamverbonden door Christus. En dat niet in een of anderen beeldsprakigen en overdrachtelijken zin! Christus is èn voor Paulus èn voor zijn lezers de Levende. Hij is de Wil, die achter

Paulus 1

Sluiten