Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

De drie trappen van den Kosmos

Ook Paulus noemt de wereld met het Grieksche woord „kosmos". Daar het Grieksch niet zijn moedertaal was en het woord, dat hij in zijn jeugd had gebruikt, een andere beteekenis had, moet het hem wel duidelijk bewust zijn geworden wat de bizondere beteekenis van den Griekschen term insloot. Kosmos beteekent n.1., omdat het samenhangt met een werkwoord, dat versieren en ordenen beteekent, dat de wereld is een schoon-geordend geheel. En, hoewel Paulus nergens in zijn brieven iets van gevoel voor de schoonheid en orde der schepping verraadt en dus in dit opzicht b.v. het Psalmboek hem niet schijnt te hebben gegrepen, hij heeft ook nergens geprotesteerd tegen dien inhoud van het woord, dat hij zoo vaak had te gebruiken.

Ook zijn kosmos, indien wij het zoo mogen zeggen, was een schoongeordend geheel. Hij zag die als een geheel, dat in drie trappen is geordend .... en deze trek van zijn „wereld-beschouwing" is volstrekt niet zonder belang voor zijn beschouwing van den mensch. Dit laatste is, natuurlijk, een onderwerp, dat behoort tot het hart van de zaak, die hem dreef.

Deze driedeeling van den kosmos is nu in de Oudheid niet onbekend. Men zou ook uit het hedendaagsche Oosten nog genoeg parallelle voorstellingen kunnen aanvoeren. Wij doen dat niet, omdat de eigenaardigheid van Paulus' drie trappen toch scherp genoeg blijken zal. Dat het meer of minder „mythologische" van zulke voorstellingen niet van belang is, bleek in het vorig hoofdstuk wel voldoende.

Paulus heeft nu, in al zijn brieven, een onderscheid gemaakt tusschen de „wereld", waarin mensch en dier leven — de wereld van „vleesch en bloed", zooals hij het met een Joodschen term blijft noemen — en een „hoogere wereld", die echter ten nauwste verbonden is met de onze. Onze wereld en de wereld der geesten, demonen, enz., kortom die der lagere, niet-zwaar-stoffelijke wezens, staan echter samen als een geheel tegenover een „wereld Gods". Met het woord „kosmos" bedoelt hij geregeld de eenheid der twee eerste „werelden". De „wereld Gods"

Sluiten