Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begeerlijkheid van de taak, die zij in het nieuwe geheel zal vervullen, klaar beseffen.

Heel anders is het hier. Aan deze nieuwe gemeenschap is iets sacramenteels, want haar leden weten niet door welke geheime werking het nieuwe, dat hen samenbindt, dit steeds weer verrassende resultaat bewerkt. Alleen, het is werkelijkheid geworden wat de profeet had voorspeld: ,,Ik zal mijne wet in hun binnenste schrijven .... en zij zullen Mij allen kennen" (Jer. 31 : 33).

Nieuw is de relatie, waarin zij tot God blijken te staan. Het is een relatie van inspireerende en leidende genade, niet een zaak van geboden, die op schrift zijn gesteld.

En die inspireerende macht is een persoonlijke Macht. Het is — dat weten zij — de Heer zelf. Vrij zijn zij aan alle kanten, want Hij ziet op hen neer en Hij neemt de leiding.

Bij dat vrijheidsbesef gaan de harten open: wie nooit naar vrijheid heeft gesnakt, verstaat den wijsgeer niet, al heeft hij zich jaren geoefend in het ontraadselen van de diepzinnigste betoogen. En evenmin zal hij den mysticus de hand kunnen reiken, want ook de bloem der mystiek keert zich naar die zon.

Vrijheid immers is het leven in een werkelijkheid, die bij ons wezen past. Vrijheid is een zich bewegen in een realiteit, wier eigen aard en regel ons eigen is: zooals een visch in 't water leeft en een vogel in de lucht. Vrijheid is: in zijn element zijn.

Daarom is het den denker te doen. De toevalligheid van de wereld waarin hij zich bevindt, bindt hem met economische, maatschappelijke, met conventioneele banden: al te samen dingen, die voor hem ondoorzichtig blijven. In zijn element komt hij pas, wanneer hij al datgene, waarop zijn aandacht rusten moet, heeft saamgesmolten tot één „wereld", die voor zijn denken doorzichtig geworden is als glas. Die „wereld" past bij de macht van zijn geest. Daar is hij thuis. Daar stuit hij niet meer op wat vreemd is.

Dat is zijn bevrijding: een vrijheid, die hij zich zelf verwerft, een overwinning. En wanneer hij dat geluk ziet dagen en als een mogelijkheid binnen zijn bereik ziet komen, is dat de groote dag van zijn leven: het begin van de wijsgeerige wedergeboorte.

Sluiten