Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met het Grieksche woord, dat ook in het Nieuwe Testament voorkomt, is het echter anders gesteld. Het woord „mustèrion" — waarvan ons woord mysterie stamt — heeft een minder vage en tegelijk wijdere beteekenis. Bizondere aandacht heeft daarbij natuurlijk het feit getrokken, dat de beteekenis van „geheim" ook in religieuzen zin voorkwam. Het woord werd n.1. in de heidenwereld gebezigd in verband met inwijdingen en gebruiken van bepaalde godsdiensten. De plechtigheden, waarbij die handelingen werden verricht, waren niet voor iedereen toegankelijk. Het waren „geheime ceremoniën". De meest bekende daaronder zijn wel de z.g. „Eleusinische mysteriën", die werden gevierd in den tempel van Demeter in het stadje Eleusis, dat niet ver van Athene is gelegen.

Wanneer men nu de ceremonieele handelingen van de verschillende mysterie-godsdiensten „sacramenteele" handelingen noemt en ze gaat vergelijken met doop en avondmaal, gelijk die in het Nieuwe Testament voorkomen, moet men wel uiterst voorzichtig zijn. Immers de eigenlijke geheimen dezer mysteriën zijn over het algemeen voor ons werkelijk geheim gebleven. Wat de handelende personen daarbij zelf hebben gedacht en hoe zij zich precies de eigenlijke werking van deze z.g. „sacramenten" hebben voorgesteld en beredeneerd, is óf geheel onbekend, óf een zaak, waaromtrent men op grond van de onvoldoendheid der beschikbare gegevens met gissingen tevreden moet wezen. Die gissingen berusten voor een groot deel op conclusies aangaande het gemoedsleven en het denken van primitieve volken in andere werelddeelen. Zij zijn zeker niet zonder beteekenis, maar dat wij, WestEuropeesche Christenen der twintigste eeuw, ons niet heel licht zouden vergissen in het navoelen en nadenken van zulke gegevens, kan men moeilijk beweren!

Wat het Nieuwe Testament en met name de uitspraken van Paulus betreft, zal men dus — voor en aleer men conclusies trekt uit dit moeilijk met zekerheid te hanteeren materiaal — eerst hebben te rekenen met het feit, dat de Christelijke traditie komt uit het Joodsche land en dat het heilige boek der oudste Christenkringen was de in het Grieksch vertaalde Joodsche bundel der Heilige Schriften.

Daar heeft echter het woord „mustèrion" reeds een bepaalde religieuze

Sluiten