Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er gezorgd worden voor inzameling ten behoeve van „de heiligen te

*CDafheeft men maar matig begrepen: in Handelingen spreekt Lucas niet eens over de geldsommen, die Paulus met de afgevaardigden van zijne gemeenten kwam aanbieden, hoewel hij weet en vertelt, dat Paulus daarbij willens en wetens, „gebonden voor den Geest , het grootste gevaar tegemoet ging! Lucas gewaagt er zelfs niet van — hoewel wij uit Paulus' eigen brieven weten, hoe belangrijk dit was — dat Paulus zich de moeite van handenarbeid getroostte, op zijn leeftijd en onder dat klimaat, opdat men nimmer het motief van eigenbaat aan zijn ijver voor deze inzameling „ten bate der heihgen zou kunnen verbinden. Hoewel wij, na zooveel eeuwen, zien kunnen dat Paulus in dezen ijver niet was op den weg, dien God voor de toekomst zou openen voor Paulus zeifis dit een zaak van heilige overtuiging geweest.

Ook dat zal meegewerkt hebben tot dat diepe misverstand, waardoor men de boodschap, die zijn leven was, op den duur heeft opgevat als een zaak van den enkelen mensch, van individueel zahgworden, in een woord, als een evangelie van religieus individualisme.

Het individualisme van den Renaissance-mensch, het hardnekkigactieve van ons, Westerlingen, heeft Paulus echter nimmer vóór zich gehad, te Jeruzalem niet, te Tarsus niet, niet te Efeze of Corinthe, zelfs niet in Rome.

De individuahstische opvatting van het Christendom, die nog maar al te zeer typeerend is voor het heden, stamt voor ons wel uit het Lutheranisme. Calvijn daarentegen stelde God voorop, God in het middelpunt, God boven alles uitgeheven! Toch heeft het individualisme zelfs in zijn naam weten te triomfeeren.

Zoo staat Paulus als geestelijk hervormer ook heden dus maar al te veel in de eenzaamheid der intellectueele grootheid. Het zijn de ondiepe geesten, die radicaal kunnen zijn. Zij vinden de heldere formuletjes. Zij weten „practisch" te zijn en maken bij hun tijdgenooten „naam in den zin of onzin van populariteit. Zoo is ook in de Kerk op den duur niet Paulus, maar Petrus de groote naam geworden. Petrus zal zeker een groot man geweest zijn, al is zijn naam door den geest der massa misbruikt.

Sluiten